DISPOZIŢIA NR. 1778 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară

234 0

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 394/2020privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, încuviințată prin Hotărârea Parlamentului nr.5/2020, prelungită prin Hotărâri ale Guvernului, ultima fiind hotărârea  nr. 730/2021;

În temeiul prevederilor art.133 alin.(2), lit.a)coroborate cu prevederile art.134, alin.(1), lit.a), alin.(3), lit.b) și ale art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

 

D I S P O Z I Ţ I E :

Art.1. (1)Se convoacă în şedinţă extraordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 15.09.2021,ora 11.00, la Filarmonica ”Ion Dumitrescu” – Sala Lahovari din Calea lui Traian nr. 138 B.

(2) Ședința se va desfășura avându-se în vedere măsurile necesare pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

(3) Pentru asigurarea caracterului public al ședinței vor fi luate de către conducerea Filarmonicii măsurile tehnice necesare transmiterii on-line a acesteia. De asemenea, în măsura în care reprezentanții mass-media doresc să participe la ședință vor anunța în prealabil despre intenția acestora la adresa de e-mail ”primaria@primariavl.ro”.

(4) Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, cu cel puțin o zi înaintea ședinței Consiliului Local, la ore diferite pentru fiecare comisie, astfel încât să se respecte condițiile de distanțare socială, urmând ca procesele-verbale și consemnarea avizelor să se redacteze în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședință a Primăriei.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro,secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării.

Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

– Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

– tuturor membrilor Consiliului Local;

– Filarmonicii Ion Dumitrescu.

                                                 

PRIMAR,                                                                      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 Mircia GUTĂU                                                                                     SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                       jurist Ion DIDOIU 

 

Râmnicu Vâlcea, 10.09.2021


ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI 1778 DIN DATA DE 10.09.2021

 PROIECTUL ORDINII DE ZI A

ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 15.09.2021:

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru finanțarea în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de Municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru sectoare cadastrale – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
  2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și 5.
  3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local care să facă parte din comisia de evaluare a oferetelor pentru închirierea prin licitație publică a unui spațiu situat în incinta Dispensarului Medical Ostroveni- inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
  4. Proiect de hotărâre privind desemnarea viceprimarului care exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiei de specialitate nr.1.

 

 

PRIMAR,                                                                                                                 SECRETAR GENERAL,

Mircia GUTĂU                                                                                                                   Ion DIDOIU

 

Întocmit Serv. APL,

 

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *