DISPOZIŢIA NR. 1218 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

301 0

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;

În temeiul prevederilor art.133, alin.(1) coroborate cu prevederile art.134, alin.(1), lit.a), alin. (3), lit.a) și ale art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

 

D I S P O Z I Ţ I E :

Art.1. (1) Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 28.04.2022, ora 10.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr.14.

(2) Ședința se va desfășura prin participarea fizică a membrilor Consiliului Local.

(3) Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, cu cel puțin o zi înaintea ședinței Consiliului Local, la ore diferite pentru fiecare comisie, urmând ca procesele-verbale și consemnarea avizelor să se redacteze în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședință a Primăriei.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării.

Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

– tuturor membrilor Consiliului Local.

                                                                       

           PRIMAR,                                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

       Mircia GUTĂU                                                                                     SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                              jurist Ion DIDOIU

 

 

 Râmnicu Vâlcea, 20.04.2022


ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI 1218 DIN DATA DE 20.04.2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 28.04.2022:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general consolidat al municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 31.03.2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica ”Ion Dumitrescu” pentru anul 2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 3 și nr.4 la Hotărârea Consiliului Local nr. 156/2021 referitoare la aprobarea contractarii unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000 lei – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 4. Proiect de hotărâre privind includerea obiectivului de investiții ”Extindere rețea de gaze naturale în municipiul Rm. Vâlcea, județul Vâlcea” la finanțare prin programul național de investiții ”Anghel Saligny” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului General Total și a Devizului General – Buget Local pentru obiectivul de investiții ”Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, jud. Vâlcea, mun. Râmnicu Vâlcea, str. Știrbei Vodă nr. 111A”- inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 6. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A. – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiei de specialitate nr.1.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Profilului consiliului de administrație al societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA, a Profilului candidatului pentru poziția de membru în consiliul de administrație al societății, precum și a Matricei profilului consiliului de administrație al societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea S.A. – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de Așteptări pentru organele de administrare ale societății Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA, pentru perioada 2022 – 2026 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 9. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2.500 lei, de la bugetul local, pentru organizarea în Municipiul Râmnicu Vâlcea a Concursului Internațional de Pian ”Irina Șațchi” și a primei ediții a concursului destinat studenților/masteranzilor Academic Piano Competitio, în parteneriat cu Asociația Culturală ”Irina Șațchi” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare în vederea organizării în parteneriat a evenimentului ”eStrada Food Festival” 2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea evenimentului artistic dedicat ”Zilei de 1 Mai” 2022 și a bugetului estimat organizării acestuia – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare și alocarea sumei de 6.000 lei de la bugetul local, în vederea organizării în parteneriat a evenimentului ”20 de Ani de Rotary Râmnicu Vâlcea Cozia” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare în vederea organizării în parteneriat a Festivalului ”Bucurie în Mișcare”, ediția a VI-a, în perioada 28-29 mai 2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentelor dedicate Atestării Documentare a Râmnicului (634 de ani), în perioada 20 – 22 mai 2022 și aprobarea bugetului estimat organizării acestora – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea evenimentului artistic dedicat ”Zilei Internaționale a Copilului” 2022 și a bugetului estimat organizării acestuia – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 16. Proiect de hotărâre privind indexarea nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Râmnicu Vâlcea la ”Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național” – Rabla 2022, în vederea achiziționării a patru autovehicule electrice noi și casarea a patru autovehicule aflate în dotare – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. – ”Construire imobil locuințe cu servicii la parter și împrejmuire; alipire două loturi, amplasament Mun. Rm. Vâlcea, str. Morilor nr. 28 A”, inițiator SC Vila Cava SRL – inițiator al proiectului de hotărâre – Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. – ”Modificare funcțiune urbanistică – funcțiune de servicii – anexă – magazie depozitare furnire, Mun. Rm. Vâlcea, str. Kalamata nr.10, jud. Vâlcea”, inițiator Dobrin Nicolae – inițiator al proiectului de hotărâre – Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. – ”Plan Urbanistic Zonal Nicolae Bălcescu, mun. Rm. Vâlcea, bulevardul Nicolae Bălcescu 71 prov.”, inițiator Romeo Impex Com SRL – inițiator al proiectului de hotărâre – Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z și R.L.U. – ”Construire spații multifuncționale (locuință birouri și spații comerciale) pe strada Rapsodiei nr. 6A, Râmnicu Vâlcea” – inițiatori Nastalin-Dumitru Liviu și Nastalin – Dumitru Elena-Mihaela – inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – ”Construire ansamblu locuințe colective cu partiu special pentru profesiuni liberale D+P+11Dx, accese, amplasare post trafo, împrejmuire, branșamente utilități și organizare șantier, strada Ferdinand nr. 38D, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea”, inițiator Râmnicu Vâlcea Shopping City SRL – inițiator al proiectului de hotărâre – Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 23. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile – construcții din domeniul public în domeniul privat al municipiului, în vederea obținerii autorizației de desființare – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.
 24. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu Asociației ”Ajutăm, Integrăm, Dezvoltăm și Evoluăm” (A.I.D.E.) – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea și a prețului de facturare a energiei termice către populație – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 26. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA”, să aprobe modificarea și completarea, prin Act adițional, a prevederilor referitoare la ”Părțile Contractante” din partea ”Dispoziții Generale” din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1/2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și mandatarea Președintelui Asociației să semneze, în numele și pe seama Municipiului Râmnicu Vâlcea, Actul Adițional menționat – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 27. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA”, pentru aprobrea prețului pentru apă potabilă și a tarifului pentru canalizare-epurare pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare-epurare furnizate de Apavil SA, precum și modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1/18.11.2008 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 28. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor unor activități componente ale serviciului de salubrizare aplicabile pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 29. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea începând cu 01.05.2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 30. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.05.2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli de asistență și reprezentare juridică – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 32. Proiect de hotărâre de aprobare a Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea – inițiator consilier local, Stan Narcisa – Mihaela. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 33. Prezentarea Raportului nr. 16828 din 12.04.2022.
 34. Prezentarea plângerii prealabile înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 16039 din 07.04.2022, formulată de către Asociația Națională a Caselor de Cultură ale Sindicatelor din România.
 35. Întrebări, interpelări și informări.

 

              PRIMAR,                                                                                                           SECRETAR GENERAL,

           Mircia GUTĂU                                                                                                            Ion DIDOIU

 Întocmit Serv. APL

Articole asemănătoare

 Hotărârea Nr. 9

Postat de - 9 octombrie, 2020 0
FacebookTwitterROMÂNIA JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ   Comitetul Local pentru Situații de Urgență, întrunit…

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *