DISPOZIŢIA NR.1589 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

82 0

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;

În temeiul prevederilor art.133, alin.(1)coroborate cu prevederile art.134, alin.(1), lit.a), alin.(3), lit.a) și ale art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

D I S P O Z I Ţ I E :

Art.1. (1)Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 31.05.2022, ora11.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr.14.

(2) Ședința se va desfășura prin participarea fizică a membrilor Consiliului Local.

(3) Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, cu cel puțin o zi înaintea ședinței Consiliului Local, la ore diferite pentru fiecare comisie, urmând ca procesele-verbale și consemnarea avizelor să se redacteze în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședință a Primăriei.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro,secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării.

Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

– tuturor membrilor Consiliului Local.

 

                                                           

     PRIMAR,                                                                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 Mircia GUTĂU                                                                                                                                                                       SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                                                                                                          jurist Ion DIDOIU 

 


ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI 1589 DIN DATA DE25.05.2022

 PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 31.05.2022:

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2022- inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica ”Ion Dumitrescu” pentru anul 2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2022- inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Memoriului Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Deviere conductă apă Dn600, str. Depozitelor nr.3 Rm. Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifului maximal de distanță pentru executarea serviciului public de transport public local de persoane în regim de taxi – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de ridicare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a străzilor de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. – Artera paralelă Calea Ferată Zona Copăcelu – str. Drumul Gării – str. Râureni – Zona Calea Ferată – str. Depozitelor Râmnicu Vâlcea, inițiator Municipiul Râmnicu Vâlcea – inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. – Construire ansamblu locuințe colective, strada Ostroveni nr.29, Mun. Rm. Vâlcea, inițiator SC Sidonia SRL – inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. – Construire centru medical și împrejmuire, desființare construcție C1, amplasament Mun. Rm. Vâlcea, str. Rapsodiei nr.2, inițiatori Berbescu Vasile Dorian și Berbescu Elena Carmen – inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”P.U.Z. și R.L.U. – Construire corp administrativ P+1E și service auto, împrejmuire proprietate, platformă betonată, amplasament Mun. Rm. Vâlcea, str. Stolniceni, nr. 76-78, jud. Vâlcea”, inițiatori Dumitrașcu Dragoș Mihail și Dumitrașcu Geanina – inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic de Detaliu – Modificări în timpul execuției construire corp cazare și anexe gospodărești, str. Ostroveni nr.163, Râmnicu Vâlcea, Jud. Vâlcea”, inițiator SC Lidival SRL, inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 12. Proiect de hotărâre privind declararea unui imobil teren ca bun de interes public local – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților îndreptățiți să primească o locuință socială în ordinea de prioritate și lista solicitanților care, la data analizării, nu au făcut dovada îndeplinirii tuturor condițiilor de acces – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5.
 14. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe de serviciu – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5.
 15. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spațiu Partidului Alianța pentru Unirea Românilor – AUR, pentru sediul Filialei Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 16. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru suprafețe de teren proprietatea Municipiului Râmnicu Vâlcea pe care sunt amplasate construcții provizorii (chioșcuri) pentru activități comerciale, prestări servicii și comercializare presă și carte – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
 17. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexelor nr.1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 22.01.2019 privind aprobarea ”Registrului Local al Spațiilor Verzi din municipiul Râmnicu Vâlcea”, cu modificările și completările ulterioare – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.
 18. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților acționarului unic – municipiul Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea PIEȚE PREST SA să aprobe organigrama și statul de funcții la această societate – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 19. Proiect de hotărâre privind rectificarea numărului cadastral din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 161 din 27.08.2021, art.1, pct.4 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiei de specialitate nr.1.
 20. Proiect de hotărâre privind ajustarea prețului de vânzare a compostului produs la Stația de Compost Râureni din cadrul Direcției Administrării Domeniului Public – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 21. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifului pentru prelucrarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării la Stația de Compost Râureni din cadrul Direcției Administrării Domeniului Public – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 22. Proiect de hotărâre privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor la societatea Centrul de Afaceri Flandra – Vâlcea SA pentru numirea administratorilor provizorii până la finalizarea procedurii de selecție – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiei de specialitate nr.1.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aflate în patrimoniul Municipiului Rm. Vâlcea pe anul 2021 și aprobarea casării-declasării bunurilor degradate, uzate fizic și moral – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 24. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.06.2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Asistență medicală unități de învățământ – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.
 26. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru personalul unității de învățământ ”Creșa Râmnicu Vâlcea” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 27. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație al unității de învățământ cu personalitate juridică ”Creșa Râmnicu Vâlcea” pentru perioada rămasă din anul școlar 2021-2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.
 28. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.06.2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 29. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a imobilului-construcție ”Moară Nouă Goranu”, împreună cu dotările ”Moară Porumb” (MF 10114) și ”Moară Furaje” (MF 10115) – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 30. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Teatrului Municipal ”Ariel” Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 01.06.2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 31. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1 – ”Lista zone verzi, parcuri și grădini publice” a Caietului de sarcini ”Amenajarea și întreținerea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice” – Anexa 3.1 la Contractul de delegare a unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Râmnicu Vâlcea nr. 34764/18.09.2020 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 32. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind bugetarea participativă la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea – inițiator domnul consilier local Gheorghiu Andrei – Florin. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 33. Prezentarea Raportului nr. 14669/31.03.2022.
 34. Întrebări, interpelări și informări.

 

 

PRIMAR,                                                                                                                                                          SECRETAR GENERAL,

  Mircia GUTĂU                                                                                                                                                         Ion DIDOIU      

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *