DISPOZIŢIA NR. 2365 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

242 0

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;

În temeiul prevederilor art.133, alin. (1) coroborate cu prevederile art.134, alin.(1), lit.a), alin. (3), lit.a) și ale art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

D I S P O Z I Ţ I E :

Art.1. (1) Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 27.03.2023, ora 10.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr.14.

(2) Ședința se va desfășura prin participarea fizică a membrilor Consiliului Local.

(3) Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, cu cel puțin o zi înaintea ședinței Consiliului Local, la ore diferite pentru fiecare comisie, urmând ca procesele-verbale și consemnarea avizelor să se redacteze în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședință a Primăriei.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării.

Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

– tuturor membrilor Consiliului Local.

 

                                                                       

           PRIMAR,                                                                                                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

       Mircia GUTĂU                                                                                                                                                                                          SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                                                                                                                                      jurist Ion DIDOIU 


ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI 2365 DIN DATA DE 21.03.2023

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 27.03.2023:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general consolidat la data de 31.12.2022 și a situațiilor financiare pe anul 2022 ale municipiului Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Teatrul Municipal ”Ariel” pentru anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexelor nr. 2 și nr.3 aprobate prin articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 156/2021 referitoare la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000 lei, cu modificările ulterioare – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați, ca urmare a aplicării prevederilor O.U.G. nr. 64/2022, pentru obiectivul de investiții ”Amenajare Parc Ostroveni” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 7. Proiect de hotărâre privind modalitatea de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Râmnicu Vâlcea – Dealul Capela – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 8. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului teren în suprafață de 730 m.p., proprietatea municipiului, situat în str. Copăcelu nr. 178 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu ”Construire complex multifuncțional S+P+4E, amplasament Mun. Rm. Vâlcea, General Magheru nr.23”, inițiator SC Blazon SRL – inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 10. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru un post de membru (administrator neexecutiv) în Consiliul de Administrație al societății Piețe Prest SA – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 11. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație la societatea Apavil SA Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 12. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al municipiului a unui imobil – teren, situat în Râmnicu Vâlcea – Goranu, strada Digului – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciului de salubrizare pentru județul Vâlcea pe termen mediu și lung – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Teatrului Municipal Ariel Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 01.04.2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 3. Proiect de hotărâre privind nominalizarea de către Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru anul 2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiei de specialitate nr.1.
 4. Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.
 5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 (trei) luni, respectiv: aprilie, mai și iunie 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiei de specialitate nr.1.
 6. Prezentarea Raportului privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2022.
 7. Prezentarea plângerii prealabile formulată de domnul Smedescu Victor privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 39 din 31.01.2023, înregistrată sub nr. 9638/2023.
 8. Prezentarea plângerii prealabile formulată de domnul Smedescu Victor privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 40 din 31.01.2023, înregistrată sub nr. 10416/2023.
 9. Prezentarea plângerii prealabile formulată de doamna Zorgnotti Annemarie Erika privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 39 din 31.01.2023 înregistrată sub nr. 9641/2023.
 10. Prezentarea plângerii prealabile formulată de doamna Zorgnotti Annemarie Erika privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 40 din 31.01.2023, înregistrată sub 10415/2023.
 11. Întrebări, interpelări și informări.

 

              PRIMAR,                                                                                                                                                                                                                SECRETAR GENERAL,  

           Mircia GUTĂU                                                                                                                                                                                                                   Ion DIDOIU   

 

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *