DISPOZIŢIA NR. 558 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

188 0

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;

În temeiul prevederilor art.133, alin.(1) coroborate cu prevederile art.134, alin.(1), lit.a), alin. (3), lit.a) și ale art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

D I S P O Z I Ţ I E :

Art.1. (1) Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 28.02.2023, ora 10.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr.14.

(2) Ședința se va desfășura prin participarea fizică a membrilor Consiliului Local.

(3) Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, cu cel puțin o zi înaintea ședinței Consiliului Local, la ore diferite pentru fiecare comisie, urmând ca procesele-verbale și consemnarea avizelor să se redacteze în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședință a Primăriei.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării.

Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

– tuturor membrilor Consiliului Local.

 

                                                                       

           PRIMAR,                                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

       Mircia GUTĂU                                                                                                                                   SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                                                                          jurist Ion DIDOIU 

 

 

                                           

 

                                                     

ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI 558 DIN DATA DE 22.02.2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 28.02.2023:

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, bugetului creditelor interne și a listelor de investiții pe anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica ”Ion Dumitrescu” pentru anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la societatea ETA SA pentru anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții la societatea Piețe Prest SA pentru anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Evenimentelor Cultural-Artistice pentru anul 2023 și a bugetului estimat organizării acestora – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Colaborare cu Uniunea Artiștilor Plastici din România (U.A.P) – Filiala Râmnicu Vâlcea pentru organizarea unor evenimente cultural-artistice în Municipiul Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 7. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pentru organizarea de către Fanfara Județeană ”Constantin Brâncoveanu”, în Municipiul Râmnicu Vâlcea, a unei Stagiuni de 4 concerte – promenadă – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 8. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Piețe Prest SA în vederea modificării Actului Constitutiv al societății – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 9. Proiect de hotărâre privind vacantarea a două posturi de administrator la societatea Piețe Prest SA și mandatarea reprezentanților municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor pentru numirea unui administrator la această societate – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 10. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Apavil SA să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli, precum și lista de investiții pentru anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Apa Vâlcea”, să aprobe modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.1/2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și mandatarea Președintelui Asociației să semneze, în numele și pe seama Municipiului Râmnicu Vâlcea, Actul Adițional – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Apa Vâlcea”, să aprobe Strategia, Studiul de specialitate pentru stabilirea indicatorilor de performanță, Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, consolidat pentru întreaga arie de operare a Apavil SA și completarea prin Act adițional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.1/2008, cu modificările și completările ulterioare, în sensul includerii Regulamentului serviciului ca anexă, precum și mandatarea Președintelui Asociației să semneze, în numele și pe seama Municipiului Râmnicu Vâlcea, Actul Adițional – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Strategiei Locale de Alimentare cu Energie Termică a Municipiului Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico economice – faza DALI pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice în sediul administrativ al Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea”, inclusiv devizul general și indicatorii tehnico-economici – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza DALI, indicatorii tehnico-economici și Devizul General pentru fiecare componentă din cadrul proiectului ”Creșterea performanței energetice în blocurile de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea – lot I”, inclusiv Devizul General aferent proiectului – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea începând cu 01.03.2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului alocației zilnice de hrană destinată beneficiarilor din Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 18. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a documentației de urbanism ”Plan Urbanistic General al Municipiului Râmnicu Vâlcea”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.18 din 30.01.2013, inițiator Municipiul Râmnicu Vâlcea – inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 19. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 10 din 31 ianuarie 2023 privind aprobarea delegării gestiunii activităților de sortare și tratare mecano-biologică a deșeurilor municipale, începând cu data de 01.02.2023, precum și a documentației de atribuire a contractului de delegare – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 20. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1 – ”Lista zone verzi, parcuri și grădini publice”, a Caietului de sarcini ”Amenajarea și întreținerea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice” – Anexa 3.1 la Contractul de delegare a unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Râmnicu Vâlcea nr. 34764/18.09.2020 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 21. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.

 

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Rm. Vâlcea, conform Anexei nr. VIII la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, începând cu 1 februarie 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 2. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul unității de învățământ ”Creșa Râmnicu Vâlcea” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Direcției Administrării Domeniului Public, începând cu data de 01.02.2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 4. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 5. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului Direcției Poliției Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea și aprobarea regulamentului de acordare a normei de hrană personalului Direcției Poliției Locale – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 6. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere încheiat cu Arhiepiscopia Râmnicului – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 7. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unor imobile – construcții, proprietatea municipiului, situate în strada Copăcelu nr. 178, în vederea demolării acestora – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5.
 8. Proiect de hotărâre privind achiziționarea unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare a Primarului municipiului și a Municipiului Râmnicu Vâlcea în dosarul 965/90/2015, aflat pe rolul Curții de Apel Pitești – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în perioada iulie – decembrie 2022 și a numărului de posturi destinate, în semestrul I 2023, încadrării de asistenți personali și/sau acordării de indemnizații lunare persoanelor cu handicap grav din municipiu – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 10. Întrebări, interpelări și informări.

 

 

 

 

              PRIMAR,                                                                       SECRETAR GENERAL,                              

           Mircia GUTĂU                                                                         Ion DIDOIU   

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *