DISPOZIŢIA NR. 2093 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

257 0

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr.394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, încuviințată prin Hotărârea Parlamentului nr.5/2020, prelungită prin Hotărâri ale Guvernului, ultima fiind hotărârea nr.1090/2021;

În temeiul prevederilor art.133, alin.(1), coroborate cu prevederile art.134, alin.(1), lit.a), alin. (3), lit.a) și ale art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

 

D I S P O Z I Ţ I E :

Art.1. (1) Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 29.10.2021, ora 11.00, la Filarmonica                               ”Ion Dumitrescu” – Sala Lahovari din Calea lui Traian nr.138 B.

(2) Ședința se va desfășura prin participarea fizică a membrilor Consiliului Local și cu respectarea măsurilor necesare pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

(3) Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, cu cel puțin o zi înaintea ședinței Consiliului Local, la ore diferite pentru fiecare comisie, astfel încât să se respecte condițiile de distanțare socială, urmând ca procesele-verbale și consemnarea avizelor să se redacteze în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședință a Primăriei.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării.

 

Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

– tuturor membrilor Consiliului Local;

– Filarmonicii Ion Dumitrescu.

 

                                                                       

           PRIMAR,                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

       Mircia GUTĂU                                                 SECRETAR GENERAL,

                                                                                          jurist Ion DIDOIU 


ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI 2093 DIN DATA DE 22.10.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI A

ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 29.10.2021:

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 30 septembrie 2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcția de Asistență Socială pentru anul 2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica ”Ion Dumitrescu” pentru anul 2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Teatrul municipal ”Ariel” pentru anul 2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu ”Locuințe Colective P+2E cu spații comerciale la parter, str. Aurelian Sacerdoțeanu nr.80, municipiul Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea”, inițiator SC Valentin și Vlăduț SRL, prin Piele Mircea – administrator – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU – Lotizare terenuri pentru construire locuințe individuale D+P+2E+M, anexe gospodărești P+1E, amenajare drum acces, jud. Vâlcea, Rm. Vâlcea, str. Cella Delavrancea nr.44-46, inițiator Ciofîcă Gheorghe Viorel, Popa Ileana – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea caracteristicilor geometrice ale străzii Livezi prin prelungirea către vest, din zona Dealul Malului, municipiul Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 10. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism și a Secretariatului Tehnic, precum și a atribuțiilor acestui secretariat, stabilite prin HCL nr.157/45 din 27.07.2016, respectiv HCL nr.304/192 din 29.11.2016 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General estimativ actualizat conform O.G. nr.15/2021 pentru obiectivul de investiții ”Sediu administrativ (faza PT și execuție lucrări)” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General estimativ actualizat conform O.G. nr.15/2021 pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare clădire internat Liceul Tehnologic Forestier” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General estimativ pentru obiectivul de investiții ”Grădinița cu 4 grupe – școala Waldorf – lucrări de construire corp multifuncțional”, actualizat conform O.G. nr.15/2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General estimativ actualizat conform O.G. nr.15/2021 pentru obiectivul de investiții ”Rețea canalizare menajeră străzile Tică Ștefănescu, Andrei Mureșianu, Posada, Rm. Vâlcea” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Lărgire intersecție str. Ștrandului cu b-dul Dem Rădulescu”, actualizat conform O.G. nr.15/2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General estimativ pentru obiectivul de investiții ”Construire grădinița cu program normal nr.16”, actualizat conform O.G. nr.15/2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizelor Generale Estimative Actualizate conform O.G. nr.15/2021 pentru ”Lucrări de intervenție în vederea creșterii performanței energetice – 4 (patru) blocuri de locuințe – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 6. Proiect de hotărâre privind includerea obiectivului de investiții ”Subtraversare pietonală b-dul Tineretului – Complex Hermes – Piața Ostroveni” la finanțare prin programul național de investiții ”Anghel Saligny” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii obiectivului de investiții ”Amenajare sens giratoriu intersecția Calea lui Traian cu strada Posada” la finanțare prin programul național de investiții ”Anghel Saligny” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții ”Amenajare strada Frunzișului” și includerea acestuia la finanțare prin programul național de investiții ”Anghel Saligny” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 9. Proiect de hotărâre privind includerea obiectivului de investiții ”Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice la strada Drumul Gării” la finanțare prin programul național de investiții ”Anghel Saligny” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții ”Amenajare sens giratoriu strada Copăcelu, KM 189+700” și includerea acestuia la finanțare prin programul național de investiții ”Anghel Saligny” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 11. Proiect de hotărâre privind includerea obiectivului de investiții ”Rețea canalizare menajeră străzile: Tică Ștefănescu, Andrei Mureșianu, Posada – Rm. Vâlcea” la finanțare prin programul național de investiții ”Anghel Saligny” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții ”Amenajare strada Livezi – Gheorghe Olănescu, până la intersecția cu strada Dealul Malului” și includerea acestuia la finanțare prin programul național de investiții ”Anghel Saligny” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții ”Arteră de circulație între Splaiul Independenței și strada Coneliu Tamaș” și includerea acestuia la finanțare prin programul național de investiții ”Anghel Saligny” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții ”Amenajare strada Nicolae Enache” și includerea acestuia la finanțare prin programul național de investiții ”Anghel Saligny” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții ”Arteră de circulație între Splaiul Independenței și strada Morilor inclusiv pod peste râul Olănești” și includerea acestuia la finanțare prin programul național de investiții ”Anghel Saligny” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții ”Arteră de legătură str. Matei Basarab – Lacul Nord – b-dul Republicii – str. Nicolae Titulescu” și includerea acestuia la finanțare prin programul național de investiții ”Anghel Saligny” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții ”Arteră paralelă Calea Ferată Zona Copăcelu – str. Drumul Gării – str. Râureni – zona Calea Ferată – Râmnicu Vâlcea” și includerea acestuia la finanțare prin programul național de investiții ”Anghel Saligny” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 5. Proiect de hotărâre privind alipirea a două imobile-terenuri, proprietatea municipiului, situate în Râmnicu Vâlcea, strada Morilor – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
 6. Proiect de hotărâre privind declararea unui imobil teren ca bun de interes public local – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.4 la Caietul de sarcini, respectiv a Anexei nr.2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local – ”Programul de transport” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului serviciului de transport public local efectuat cu autobuze și microbuze în municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.380/2018 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului nr.40589 din 20.10.2021, întocmit de Comisia de selecție pentru selecția a 5 (cinci) poziții de membru în Consiliul de Administrație la societatea Piețe Prest S.A. și mandatarea reprezentanților municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor de la această societate – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Târgului Decembrie Magic în municipiul Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3, nr.4 și nr.5.
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea, începând cu 01 noiembrie 2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 13. Întrebări, interpelări și informări.

 

             PRIMAR,                                                                                   SECRETAR GENERAL,                          Mircia GUTĂU                                                                                     Ion DIDOIU

Întocmit Serv. APL,                     

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *