DISPOZIŢIA NR. 1447 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară

110 0

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;

Având în vedere că în data de 10.05.2022 a fost lansat apelul de proiecte PNRR/2022/C10 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10- Fondul Local,  iar data de începere a depunerii proiectelor este 16.05.2022, apelul comun fiind destinat unităților administrativ-teritoriale și subdiviziunilor municipiului București de pe tot teritoriul României, care cuprinde toate investițiile aferente componentei, etapizat în două runde;

În temeiul prevederilor art.133 alin.(2), lit.a), art.134, alin.(1), lit.a), alin. (4),  alin.(5) și a art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

 

D I S P O Z I Ţ I E :

Art.1. (1) Se convoacă în şedinţă extraordinară de îndată, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 16.05.2022, ora 9.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr.14.

(2) Ședința se va desfășura prin participarea fizică a membrilor Consiliului Local.

(3) Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședință a Primăriei municipiului, înaintea desfășurării ședinței Consiliului Local.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare convocată de îndată este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării.

Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

– tuturor membrilor Consiliului Local.

 

                                                                       

           PRIMAR,                                                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

       Mircia GUTĂU                                                                                                                                           SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                                                                                  jurist Ion DIDOIU 

Râmnicu Vâlcea, 13.05.2022

   

ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI 1447 DIN DATA DE 13.05.2022

  PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ ÎN DATA DE 16.05.2022:

  

  1. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu privind asocierea Municipiului Râmnicu Vâlcea cu alte unități administrativ-teritoriale în vederea înființării unei asociații de dezvoltare intercomunitară pentru serviciul de transport public – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului ”Extinderea transportului public de călători către zonele turistice din Județul Vâlcea și a cheltuielor aferente acestuia” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
  3. Proiect de hotărâre privind apobarea Proiectului ”Sisteme de transport inteligente la nivelul localităților membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADI Transport” și a cheltuielilor aferente acestuia – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului ”Actualizare Plan Urbanistic General și Regulament Local de Urbanism la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea” și a cheltuielilor aferente acestuia – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii Cantinei de Ajutor Social Rm. Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
  6. Proiect de hotărâre privind împuternicirea reprezentantului municipiului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din județul Vâlcea să întreprindă demersurile legale pentru urgentarea finalizării procedurii de licitație în vederea atribuirii Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constând din colectare, transfer și sortare a deșeurilor municipale în Județul Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiei de specialitate nr.1.
  7. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor unor activități componente ale serviciului de salubrizare aplicabile pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.

 

            PRIMAR,                                                                SECRETAR GENERAL,                                      

          Mircia GUTĂU                                                                           Ion DIDOIU                                     

  Întocmit Serv. APL,

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *