DISPOZIŢIA NR.2739 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

363 0

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;

În temeiul prevederilor art. 133, alin. (1) coroborate cu prevederile art.134, alin.(1), lit.a), alin.(3), lit.a) și ale art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

D I S P O Z I Ţ I E :

Art.1. (1)Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 21.10.2022, ora10.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr.14.

(2) Ședința se va desfășura prin participarea fizică a membrilor Consiliului Local.

(3) Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, cu cel puțin o zi înaintea ședinței Consiliului Local, la ore diferite pentru fiecare comisie, urmând ca procesele-verbale și consemnarea avizelor să se redacteze în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședință a Primăriei.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro,secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării.

Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

– tuturor membrilor Consiliului Local.

 

                                                           

           PRIMAR,                                                                                CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

 Mircia GUTĂU                                                                                                        SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                                                  jurist Ion DIDOIU 


 

ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI 2739 DIN DATA DE14.10.2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 21.10.2022:

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general consolidat al municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 30.09.2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2022- inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica ”Ion Dumitrescu” pentru anul 2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ETA SA pentru anul 2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea și a prețului de facturare a energiei termice către populație, începând cu 01.10.2022- inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 8. Proiect de hotârâre privind completarea Listei bunurilor aparținând domeniului public al municipiului aferente sistemului public de alimentare cu apăși de canalizare, concesionate către Societatea Apavil S.A. – anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.1 din 18.11.2008 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 9. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele sociale situate în Municipiul Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.
 11. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor pentru folosirea temporară a spațiilor de locuit situate în imobilul – construcție Internat Liceul Tehnologic ”Ferdinand I” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5.
 12. Proiect de hotărâre privind reprezentarea municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA S.A. și aprobarea modelului contractului de mandat – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.

 

 1. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 3.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, efectuat cu autobuze și microbuze în Municipiul Râmnicu Vâlcea nr. 49043/27.12.2018 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Râmnicu Vâlcea 2021-2027 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 3. Proiect de hotărâre privind completarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2022-2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. – Construire locuințe colective D+P+2E+3E retras cu funcțiuni comerciale compatibile cu zona de locuire la parter și împrejmuire teren, amplasament Mun. Rm. Vâlcea, strada Henri Coandă nr.37, inițiator S.C. Stefaris Imobiliare S.R.L. – inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. – Desființare anexă gospodărească, dezmembrare teren în vederea construirii de locuințe izolate și împrejmuire, amplasament Mun. Rm. Vâlcea, strada Buda nr.3, inițiator S.C. Geoedit S.R.L. – inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. – Amplasare vilă turistică 3 stele D+P+1E, amplasament Mun. Rm. Vâlcea, Aleea Castanilor nr.34, inițiator Paraschiv Doru Octavian – inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. – Lotizare teren, amplasament Mun. Rm. Vâlcea, punct Dealul Malului, inițiator SC Denisson Energy S.R.L. – inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. – Construire imobil locuințe D+P+2E+3E retras, amplasament: Municipiul Rm. Vâlcea, strada Cecilia Cutescu Storck nr.6 A, inițiatori Dincă Marian și Dincă Sabina – inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – Construire clădire servicii turistice cu alimentație publică, împrejmuire și utilități, amplasament mun. Râmnicu Vâlcea, str. Ostroveni nr. 135 A, inițiator S.C. Tiladi Vending S.R.L.- inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.9 din 22.01.2019 privind aprobarea ”Registrului Local al Spațiilor Verzi din municipiul Râmnicu Vâlcea”, cu modificările și completările ulterioare – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.11.2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 281/2022 privinddesemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru anul școlar 2022-2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.
 2. Întrebări, interpelări și informări.

 

 

PRIMAR,                                                                                                                         SECRETAR GENERAL,

Mircia GUTĂU                                                                                                                 Ion DIDOIU   

                         

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *