DISPOZIŢIA NR. 7072 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

267 0

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;

În temeiul prevederilor art.133, alin. (1) coroborate cu prevederile art.134, alin.(1), lit.a), alin. (3), lit.a) și ale art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

 

D I S P O Z I Ţ I E :

Art.1. (1) Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 24.10.2023, ora 10.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr.14.

(2) Ședința se va desfășura prin participarea fizică a membrilor Consiliului Local.

(3) Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, cu cel puțin o zi înaintea ședinței Consiliului Local, la ore diferite pentru fiecare comisie, urmând ca procesele-verbale și consemnarea avizelor să se redacteze în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședință a Primăriei.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării.

Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

– tuturor membrilor Consiliului Local.

 

                                                                       

           PRIMAR,                                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

       Mircia GUTĂU                                                                                                                        SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                                                                   jurist Ion DIDOIU 

 

 

                                                                                            Râmnicu Vâlcea, 18.10.2023

 

 

 

                                           

 

ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI 7072 DIN DATA DE 18.10.2023

 PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 24.10.2023:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general consolidat al municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 30.09.2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica ”Ion Dumitrescu” pentru anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcția de Asistență Socială pentru anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la societatea ETA S.A. pentru anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 7. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea stațiilor de îmbarcare/debarcare, echiparea mijloacelor de transport în comun și dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general în Municipiul Râmnicu Vâlcea”, SMIS 129361 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 256 din 28.09.2023 referitoare la actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială nr.13”, cod SMIS 122651 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 9. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local, cu destinația drum public, a imobilului – teren, în suprafață de 407 m.p. – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea taxei de salubrizare pentru utilizatorii care beneficiază individual de prestarea serviciului de salubrizare fără contract încheiat cu operatorul din municipiul Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 11. Proiect de hotărâre privind actualizarea Procedurii de admitere/ieșire a persoanei vârstnice în/din Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 12. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de concesionare pentru terenul în suprafață de 4 m.p, proprietatea publică a municipiului – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a imobilului – construcție Clădire anexă, situat în Calea lui Traian nr. 126, în vederea obținerii autorizației de desființare – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 2. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată în proprietatea Arhiepiscopiei Râmnicului a terenului în suprafață de 965 m.p, înscris în Cartea Funciară nr. 59866 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.5.
 3. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe de serviciu – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinației imobilului – apartament nr. 42, situat în strada Mihai Eminescu nr. 26, blocul B14, scara A – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5.
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției Administrării Domeniului Public din cadrul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. – Construire locuință parter, anexă parter și împrejmuire proprietate, amplasament Mun. Rm. Vâlcea, strada Arinilor nr. 29 J, inițiatori Nicolin Teodor și Nicolin Camelia Elena – inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. – Desființare construcție existentă P+1E; construire imobil locuințe colective D+P+8 E+9ER cu spații comerciale la parter, amplasament Mun. Rm. Vâlcea, strada Morilor nr.2, inițiator SC Altige Impex SRL – inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a unei suprafețe de teren și aprobarea concesionării directe a acesteia către Rachina Petre și Rachina Ștefania Carmen – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
 9. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Apavil SA să aprobe rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unui număr de 4 (patru) consilieri locali în orașul Agios Nikolaos – Creta, Grecia, cu ocazia Sărbătorii Naționale Ohi, în perioada 26 – 29 octombrie 2023 și suportarea cheltuielilor aferente din bugetul local – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Municipiul Râmnicu Vâlcea și Administrația Bazinală de Apă Olt referitor la punerea la dispoziție a unui spațiu situat în incinta sediului Sistemului de Gospodărire a Apelor Vâlcea, strada Posada nr. 21, pentru amenajarea unei secții de votare – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiei de specialitate nr.1.

 

 1. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA” pentru încheierea Actului adițional la Statutul Asociației, precum și împuternicirea Președintelui Asociației să semneze Actul adițional, în numele și pe seama Municipiului Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 2. Proiect de hotărâre de modificare a anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 273 din 2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru anul școlar 2023 – 2024 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.
 3. Întrebări, interpelări și informări.

 

              PRIMAR,                                                                       SECRETAR GENERAL,                              

           Mircia GUTĂU                                                                           Ion DIDOIU   

 

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *