DISPOZIŢIA NR. 466 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

337 0

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;

În temeiul prevederilor art.133, alin. (1) coroborate cu prevederile art.134, alin.(1), lit.a), alin. (3), lit.a) și ale art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

 

D I S P O Z I Ţ I E :

Art.1. (1) Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 30.01.2024, ora 10.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr.14.

(2) Ședința se va desfășura prin participarea fizică a membrilor Consiliului Local.

(3) Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, cu cel puțin o zi înaintea ședinței Consiliului Local, la ore diferite pentru fiecare comisie, urmând ca procesele-verbale și consemnarea avizelor să se redacteze în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședință a Primăriei.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării.

Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

– tuturor membrilor Consiliului Local.

 

                                                                       

           PRIMAR,                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

       Mircia GUTĂU                                                SECRETAR GENERAL,

                                                                         jurist Ion DIDOIU 

 

                                                                                            Râmnicu Vâlcea, 23.01.2024


                                                     

ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI 466 DIN DATA DE 23.01.2024

  

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 30.01.2024:

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice la Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea pe anul 2024 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 2. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea cuantumului alocației zilnice de hrană destinată beneficiarilor din Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anului 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 2, nr.4 și nr.6 la Hotărârea Consiliului Local nr. 369 din 22 decembrie 2023 referitoare la stabilirea și aprobarea nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2024 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 5. Proiect de hotărâre privind actualizarea chiriei la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2024 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 6. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de concesionare pentru terenul proprietatea publică a municipiului, în suprafață de 16 mp, situat în strada General Magheru, bloc V1 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de concesionare pentru terenul, proprietatea publică a municipiului, în suprafață de 3,63 m.p., situat în strada Luceafărului, bloc A4 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
 8. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de concesionare pentru terenul proprietatea publică a municipiului, în suprafață de 1 mp, situat în strada Henri Coandă, bloc R8 bis – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
 9. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de concesionare pentru terenul proprietatea publică a municipiului, în suprafață de 2 mp, situat în strada Mărășești, bloc 13 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
 10. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spațiu Partidului S.O.S România, pentru sediul Filialei Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea unor anexe la Caietul de sarcini și la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 12. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a imobilului – teren în suprafață de 28.378 m.p, înscris în Cartea Funciară nr. 48870 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Rm. Vâlcea pentru anul 2024 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a activității de dezinsecție, dezifencție și deratizare, componentă a serviciului public de salubrizare din Municipiul Râmnicu Vâlcea, precum și a documentației de atribuire – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se pot acorda din bugetul local, ajutoare de urgență reglementate de Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. – Desființare construcții și împrejmuire parțială; construire magazin alimentar P, clădire comercială P+1E, depozit P, podeț acces, parcare, accese, refacere împrejmuire, amplasare totem, firme luminoase, amplasament Municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Ștraubing nr. 56-58”, inițiator S.C. Emar Grup S.R.L. – inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, ca urmare a reorganizării impusă de obligativitatea punerii în aplicare a prevederilor Legii nr. 296/2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 6. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției de Asistență Socială Rm. Vâlcea și aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale direcției – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.
 7. Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri de reorganizare a Direcției Administrării Domeniului Public și aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și Funcționare (R.O.F) ale Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Filarmonicii ”Ion Dumitrescu” începând cu data de 01.02.2024 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului Municipal Ariel Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 01.02.2024 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexelor nr. 1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr.9 din 22.01.2019 privind aprobarea ”Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Râmnicu Vâlcea”, cu modificările și completările ulterioare – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.9 din 22.01.2019 privind aprobarea ”Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Râmnicu Vâlcea”, cu modificările și completările ulterioare – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.
 2. Proiect de hotărâre privind delegarea responsabilității referitoare la organizarea și derularea la nivel local, a procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor și măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României pentru perioada 01 septembrie 2024 – 31 iulie 2029 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.
 3. Proiect de hotărâre privind completarea listei de proiecte prioritare din cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2021 – 2027 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.
 4. Întrebări, interpelări și informări.

 

 

              PRIMAR,                                                                       SECRETAR GENERAL,                              

           Mircia GUTĂU                                                                           Ion DIDOIU  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Întocmit Serv. APL,

Articole asemănătoare

Necrolog

Postat de - 19 iunie, 2020 0
FacebookTwitterColegii din Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sunt alături de Laura Elena Drăgan în cumplita dramă pricinuită de moartea fiului său,…

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *