DISPOZIŢIA NR. 284 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară

226 0

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de    COVID-19, încuviințată prin Hotărârea Parlamentului nr.5/2020, prelungită prin Hotărâri ale Guvernului, ultima fiind hotărârea nr. 34/2022;

În temeiul prevederilor art.133 alin.(2), lit.a) coroborate cu prevederile art.134, alin.(1), lit.a), alin.(3), lit.b) și ale art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea D I S P O Z I Ţ I E :

Art.1. (1) Se convoacă în şedinţă extraordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 08.02.2022, ora 11.00, la Filarmonica ”Ion Dumitrescu” – Sala Lahovari din Calea lui Traian nr. 138 B.

(2) Ședința se va desfășura prin participarea fizică a membrilor Consiliului Local și cu respectarea măsurilor necesare pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

(3) Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, cu cel puțin o zi înaintea ședinței Consiliului Local, la ore diferite pentru fiecare comisie, astfel încât să se respecte condițiile de distanțare socială, urmând ca procesele-verbale și consemnarea avizelor să se redacteze în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședință a Primăriei.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării.

Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

– Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

– Tuturor membrilor Consiliului Local;

– Filarmonicii Ion Dumitrescu.

                                                    

           PRIMAR,                                                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

       Mircia GUTĂU                                                                              SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                         jurist Ion DIDOIU

 

Râmnicu Vâlcea, 04.02.2022


                                                     

ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI 284 DIN DATA DE 04.02.2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 08.02.2022:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listelor de investiții pe surse de finanțare al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Direcției de Asistență Socială pentru anul 2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Teatrul municipal ”Ariel” pentru anul 2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica ”Ion Dumitrescu” pentru anul 2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Căminului pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului pentru Fondul IID pe anul 2022 – Măsura ISPA cod nr. 2004/RO/16/P/PE/002 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 232/29.10.2021 referitoare la aprobarea includerii obiectivului de investiții ”Subtraversare pietonală b-dul Tineretului – Complex Hermes – Piața Ostroveni” la finanțare prin programul național de investiții ”Anghel Saligny” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 233/29.10.2021 referitoare la aprobarea obiectivului de investiții ”Amenajare sens giratoriu intersecția Calea lui Traian cu str. Posada” și includerea acestuia la finanțare prin programul național de investiții ”Anghel Saligny” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 234/29.10.2021 referitoare la aprobarea obiectivului de investiții ”Amenajare strada Frunzișului” și includerea acestuia la finanțare prin programul național de investiții ”Anghel Saligny” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 235/29.10.2021 referitoare la aprobarea obiectivului de investiții ”Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice la strada Drumul Gării” și includerea acestuia la finanțare prin programul național de investiții ”Anghel Saligny” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local                 236/29.10.2021 referitoare la aprobarea obiectivului de investiții ”Amenajare sens giratoriu strada Copăcelu, km 189+700” și includerea acestuia la finanțare prin programul național de investiții ”Anghel Saligny” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 238/29.10.2021 referitoare la aprobarea obiectivului de investiții ”Amenajare strada Livezi – Gheorghe Olănescu până la intersecția cu strada Dealul Malului” și includerea acestuia la finanțare prin programul național de investiții ”Anghel Saligny” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 239/29.10.2021 referitoare la aprobarea obiectivului de investiții ”Arteră de circulație între strada Splaiul Independenței și strada Corneliu Tamaș” și includerea acestuia la finanțare prin programul național de investiții ”Anghel Saligny” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 17. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 240/29.10.2021 referitoare la aprobarea obiectivului de investiții ”Amenajare strada Nicolae Enache” și includerea acestuia la finanțare prin programul național de investiții ”Anghel Saligny” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 241/29.10.2021 referitoare la aprobarea obiectivului de investiții ”Arteră de circulație între Splaiul Independenței și strada Morilor inclusiv pod peste râul Olănești” și includerea acestuia la finanțare prin programul național de investiții ”Anghel Saligny” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 19. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 242/29.10.2021 referitoare la aprobarea obiectivului de investiții ”Arteră de legătură strada Matei Basarab – Lacul Nord – Bdul Republicii – strada Nicolae Titulescu” și includerea acestuia la finanțare prin programul național de investiții ”Anghel Saligny” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 20. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 243/29.10.2021 referitoare la aprobarea obiectivului de investiții ”Arteră paralelă Calea Ferată Zona Copăcelu – str. Drumul Gării – str. Râureni – zona Calea Ferată – Râmnicu Vâlcea” și includerea acestuia la finanțare prin programul național de investiții ”Anghel Saligny” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 21. Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de dobândire a dreptului de proprietate asupra unor imobile-terenuri și construcție, aparținând societății Oltchim SA – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 22. Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Anexei nr.7.3 a Regulamentului serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Râmnicu Vâlcea aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 217/18.09.2020 – ”Amenajarea, organizarea și administrarea parcărilor cu plată” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 23. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Piețe Prest SA în vederea radierii unor puncte de lucru – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 24. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Piețe Prest SA în vederea modificării Actului Constitutiv al acestei societăți – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 25. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu în vederea amplasării Terminalului de tip self – service achiziționat în cadrul proiectului Soluții informatice integrate pentru simplificarea procedurilor online și reducerea birocrației la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.

 

PRIMAR,                                                                                                            SECRETAR GENERAL,

Mircia GUTĂU                                                                                                              Ion DIDOIU

 

Întocmit Serv. APL,

Articole asemănătoare

Precizări

Postat de - 7 februarie, 2022 0
FacebookTwitterCa urmare a unor materiale apărute în mass-media şi în mediul on-line referitoare la discuţiile şi obiecţiile pe marginea Planului…

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *