DISPOZIŢIA NR. 3193 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

280 0

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;

În temeiul prevederilor art.133, alin. (1) coroborate cu prevederile art.134, alin.(1), lit.a), alin. (3), lit.a) și ale art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

D I S P O Z I Ţ I E :

Art.1. (1) Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 26.04.2023, ora 10.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr.14.

(2) Ședința se va desfășura prin participarea fizică a membrilor Consiliului Local.

(3) Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, cu cel puțin o zi înaintea ședinței Consiliului Local, la ore diferite pentru fiecare comisie, urmând ca procesele-verbale și consemnarea avizelor să se redacteze în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședință a Primăriei.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării.

Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

– tuturor membrilor Consiliului Local.

 

                                                                       

           PRIMAR,                                                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

       Mircia GUTĂU                                                                                                                                       SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                                                                                 jurist Ion DIDOIU 

 

 

Râmnicu Vâlcea, 20.04.2023


                               

ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI 3193 DIN DATA DE 20.04.2023

 PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 26.04.2023:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general consolidat al municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 31.03.2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica ”Ion Dumitrescu” pentru anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 5. Proiect de hotărâre privind indexarea nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2024 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiție ”Construire clădire administrativă și spații pentru activități medicale” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea, începând cu 01 mai 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Râmnicu Vâlcea cu Județul Vâlcea, în vederea susținerii sportului de performanță în cadrul competițiilor sportive derulate de ”Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea”, precum și aprobarea modelului cadru al contractului de asociere – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public și/sau privat al Municipiului Râmnicu Vâlcea la rețelele edilitare – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.
 10. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Piețe Prest SA a unor amplasamente, pe perioadă determinată – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.05.2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aflate în patrimoniul Municipiului Rm. Vâlcea pe anul 2022 și aprobarea casării – declasării bunurilor degradate, uzate fizic și moral – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 13. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Piețe Prest SA în vederea modificării Actului Constitutiv al societății – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 14. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a luciului de apă al Lacului Ostroveni pentru activități de agrement nautic – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.5.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân dintre U.A.T. Municipiul Râmnicu Vâlcea – Direcția Administrării Domeniului Public și U.A.T. Comuna Păușești Măglași – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare pentru serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân dintre U.A.T. Municipiul Râmnicu Vâlcea – Direcția Administrării Domeniului Public și U.A.T. Oraș Băile Olănești – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 17. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a imobilului – construcție ”Clădire anexă 1 (spațiu comercial Zăvoi)” și a terenului dalat din imediata vecinătate a acestuia, în suprafață de 106 m.p. – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 18. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Social de Urgență ”Ioana” Rm. Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.
 19. Proiect de hotărâre pentru completarea Regulamentului privind utilizarea pe domeniul public al Municipiului Râmnicu Vâlcea, în sistem self-service, a trotinetelor electrice închiriate prin intermediul unei platforme online, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 383/2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 20. Întrebări, interpelări și informări.

 

              PRIMAR,                                                                                                                                                                                SECRETAR GENERAL,                              

           Mircia GUTĂU                                                                                                                                                                           Ion DIDOIU   

                                    

Articole asemănătoare

Necrolog

Postat de - 13 aprilie, 2021 0
FacebookTwitterS-a stins un patriot local. Aşa cred că ar putea fi definit cel mai bine Ilie Băjan, cel care a…

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *