DISPOZIŢIA NR. 3967 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară

216 0

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;

În temeiul prevederilor art.133 alin.(2), lit.a), art.134, alin.(1), lit.a), alin. (4),  alin.(5) și a art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

 

D I S P O Z I Ţ I E :

Art.1. (1) Se convoacă în şedinţă extraordinară de îndată, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 30.05.2023, ora 21.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr.14.

(2) Ședința se va desfășura prin participarea fizică a membrilor Consiliului Local.

(3) Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, înaintea desfășurării ședinței Consiliului Local.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare convocată de îndată este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării.

Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

– tuturor membrilor Consiliului Local.

 

                                                                       

                                 PRIMAR,                                                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

                             Mircia GUTĂU                                                                                                                                              SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                                                                                                                 jurist Ion DIDOIU 


ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI 3967 DIN DATA DE 30.05.2023

 PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ, ÎN DATA DE 30.05.2023:

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico- economici și a Devizului General actualizat pentru obiectivul de investițiii ”Arteră de circulație între Splaiul Independenței și strada Morilor, inclusiv pod peste râul Olănești”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului General Total și a Devizului General – Buget Local pentru obiectivul de investiții ”Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, jud. Vâlcea, Mun. Râmnicu Vâlcea, str. Știrbei Vodă nr. 111 A” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.06.2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției Administrării Domeniului Public din cadrul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului nr. 307/16.05.2023 întocmit de expertul independent pentru posturile de membru în Consiliul de Administrație la societatea APAVIL SA și mandatarea reprezentantului Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la această societate – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 8. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul de transport public, precum și a unor anexe la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local efectuat cu autobuze și microbuze în municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 380/2018, cu modificările și completările ulterioare – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în Municipiul Râmnicu Vâlcea 23205/26.06.2015, prin încheierea unui act adițional – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.

 

 1. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor amplasamente situate în zona Colonia Nuci, str. Caporal Hanciu – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în Municipiul Râmnicu Vâlcea 29372/11.08.2020, prin încheierea unui act adițional – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea art.6 din Hotărârea Consiliului Local nr.105/2022 referitoare la asocierea Municipiului Râmnicu Vâlcea cu alte unități administrativ – teritoriale în vederea înființării Asociației Turistice ”Descoperă Vâlcea” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.

 

              PRIMAR,                                                                       SECRETAR GENERAL,                              

           Mircia GUTĂU                                                                         Ion DIDOIU   

 

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *