DISPOZIŢIA NR. 8024 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară 

179 0

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;

În temeiul prevederilor art.133, alin. (1) coroborate cu prevederile art.134, alin.(1), lit.a), alin. (3), lit.a) și ale art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea  

 

                                               D I S P O Z I Ţ I E :

Art.1. (1) Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 27.11.2023, ora 10.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr.14.

(2) Ședința se va desfășura prin participarea fizică a membrilor Consiliului Local.  

(3) Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, cu cel puțin o zi înaintea ședinței Consiliului Local, la ore diferite pentru fiecare comisie, urmând ca procesele-verbale și consemnarea avizelor să se redacteze în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședință a Primăriei.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării. 

Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

– tuturor membrilor Consiliului Local.

         

                  

           PRIMAR,                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

       Mircia GUTĂU                                   SECRETAR GENERAL,

                                                jurist Ion DIDOIU  

 

                                              Râmnicu Vâlcea, 21.11..2023

 


                                            

 

                                                      

 ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI 8024 DIN DATA DE 21.11.2023

 

                             PROIECTUL ORDINII DE ZI A 

                        ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 27.11.2023:

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Căminului pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea manifestărilor din cadrul evenimentului festiv ”Decembrie Magic” 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.186 din 04.07.2023 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General Actualizat pentru obiectivul de investiții ”Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice la str. Drumul Gării”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici conform Devizului General pentru obiectivul de investiție ”Lucrări de reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.4” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 9. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare Parc Mircea cel Bătrân în Municipiul Râmnicu Vâlcea”- inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru proiectul ”Modernizarea stațiilor de îmbarcare/debarcare, echiparea mijloacelor de transport în comun și dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general în municipiul Râmnicu Vâlcea” – SMIS 129361, în conformitate cu bugetul modificat conform prevederilor                   O.U.G. nr. 64/2022, cu modificările și completările ulterioare – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de măsuri pentru reducerea graduală a sumelor necesare acoperirii diferenței dintre prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației în Municipiul Râmnicu Vâlcea, cu orizont de timp anul 2032 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 381 din 23 decembrie 2022 pentru aprobarea bilanțului termoenergetic complex al SACET Râmnicu Vâlcea pentru anul 2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 13. Proiect de hotărâre privind realizarea unor investiții suplimentare la Baza sportivă ”1 Mai” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 14. Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri de organizare a intervențiilor pe timpul iernii 2023 – 2024 pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 15. Proiect de hotărâre privind completarea unor anexe la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Râmnicu Vâlcea nr. 34764/18.09.2020 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 16. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 42634/2013 încheiat cu Partidul Social Democrat – Organizația Județeană Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 17. Proiect de hotărâre privind modalitatea de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea publică a Municipiului Râmnicu Vâlcea – Dealul Capela – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 18. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local efectuat cu autobuze și microbuze în municipiul Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 19. Proiect de hotărâre privind închirierea suprafeței de teren de 95,15 mp, aparținând domeniului public al statului, aflat în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate ”CFR”, ocupată de lucrările aferente obiectivului de investiții ”Pasaj denivelat suprateran pe bulevardul Tudor Vladimirescu” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 20. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale pentru o familie aflată într-o situație de risc social – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5.
 21. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației unor imobile – terenuri cu destinația de drum public, situate în Râmnicu Vâlcea, din strada Toamnei spre Sud – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
 22. Proiect de hotărâre privind modificarea caracteristicilor tehnice ale arterei de circulație strada Arhitect Nicolae Lupu și acceptarea donației unor imobile- terenuri în suprafață totală de 80 mp, înscrise în Cărțile Funciare nr. 58020 și 58027 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr. 2, nr.3 și nr.4.
 23. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 316/21.10.2022 pentru aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Râmnicu Vâlcea 2021 – 2027 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 280/28.09.2023 referitoare la aprobarea constituirii Structurii de Guvernanță Municipiul Râmnicu Vâlcea și a procedurii operaționale de selectare și prioritizare a proiectelor ce vor primi finanțare prin Programul Regional Sud – Vest 2021 – 2027 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiei de specialitate nr.1.
 25. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de reabilitare termică proprietarilor din blocul 88 strada Doctor Hacman nr. 20 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 26. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanțare pentru proiectul ”Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Râmnicu Vâlcea: Bloc 3, Bloc 64, Bloc Filipin, Bloc D3, Bloc D4” și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 27. Proiect de hotărâre privind rezilierea Contractului de finanțare nr. 5927/15.04.2020 aferent proiectului ”Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic General Magheru” – Cod SMIS 127969 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 28. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Căminului pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea începând cu 01 decembrie 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții în cadrul unității de învățământ ”Creșa Râmnicu Vâlcea” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 30. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Filarmonicii ”Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local pe anul 2024, pentru stabilirea activităților desfășurate de persoanele beneficiare de ajutor de incluziune, acordat în baza Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune și de către părinții apți de muncă obligați la întreținerea copilului în condițiile stabilite de Codul Civil – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.
 32. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunările Generale ale Acționarilor la societățile la care Municipiul Râmnicu Vâlcea este acționar unic și majoritar pentru a duce la îndeplinire prevederile Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiei de specialitate nr.1.
 33. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Apavil SA pentru numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar –  inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiei de specialitate nr.1.
 34. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor pentru numirea unui administrator provizoriu la societatea Piețe Prest SA – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 35. Proiect de hotărâre privind modificarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2023 – 2024 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de colaborare, a Regulamentului privind regulile de organizare a primei loterii civice, precum și a bugetului aferent implementării proiectului ”Parteneriat pentru politica de coeziune” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 37. Întrebări, interpelări și informări.

 

              PRIMAR,                                                                       SECRETAR GENERAL,                              

           Mircia GUTĂU                                                                           Ion DIDOIU   

    Întocmit Serv. APL,

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *