DISPOZIŢIA NR. 707 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

406 0

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr.394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, încuviințată prin Hotărârea Parlamentului nr.5/2020, prelungită prin Hotărâri ale Guvernului, ultima fiind hotărârea nr. 171/2022;

În temeiul prevederilor art.133, alin.(1) coroborate cu prevederile art.134, alin.(1), lit.a), alin. (3), lit.a) și ale art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

 

D I S P O Z I Ţ I E :

Art.1. (1) Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 28.02.2022, ora 10.00, la Filarmonica ”Ion Dumitrescu” – Sala Lahovari din Calea lui Traian nr. 138 B.

(2) Ședința se va desfășura prin participarea fizică a membrilor Consiliului Local și cu respectarea măsurilor necesare pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

(3) Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, cu cel puțin o zi înaintea ședinței Consiliului Local, la ore diferite pentru fiecare comisie, astfel încât să se respecte condițiile de distanțare socială, urmând ca procesele-verbale și consemnarea avizelor să se redacteze în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședință a Primăriei.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării.

Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

– tuturor membrilor Consiliului Local;

– Filarmonicii Ion Dumitrescu.

                                                                       

           PRIMAR,                                                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

       Mircia GUTĂU                                                                                SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                     jurist Ion DIDOIU 

 

Râmnicu Vâlcea, 22.02.2022

 

ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI 707 DIN DATA DE 22.02.2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 28.02.2022:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2022-2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pe anul 2022 și a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice la Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului alocației zilnice de hrană destinată beneficiarilor din Căminul pentru Persoane Vârstnice Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 4. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 7640/2012 încheiat cu Arhiepiscopia Râmnicului – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 5. Proiect de hotărâre de modificare a alineatului (3) al articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 13/31.01.2022 privind concesionarea directă a unui teren aflat în domeniul privat al municipiului – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Evenimentelor Cultural-Artistice pentru anul 2022 și a bugetului estimat organizării acestora – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 7. Proiect de hotărâre privind preluarea în folosință gratuită, sub forma dreptului de superficie, a unui imobil – teren în suprafață de 250 m.p. – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
 8. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spațiu Partidului Alianța pentru Unirea Românilor – AUR pentru sediul Filialei Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General, actualizat, pentru obiectivul de investiții ”Amenajare locuințe sociale zona Ostroveni” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea evenimentului festiv dedicat ”Zilei Internaționale a Femeii” 2022 și a bugetului estimat organizării acestuia – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării primei ediții a Festivalului Retro ”Anu’2000” și a bugetului estimat organizării acestuia – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului de decernare a premiilor ”Romanian Music Awards” și a bugetului estimat organizării acestuia – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Colaborare cu Uniunea Artiștilor Plastici din România (UAP) – Filiala Râmnicu Vâlcea pentru organizarea unor evenimente cultural-artistice în Municipiul Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării despăgubirilor necesare lucrărilor de reparații la acoperișurile imobilelor afectate de fenomenele meteorologice din data de 17.01.- 18.01.2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea chiriei nominale pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 16. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației imobilului – construcție ”Grădinița cu program prelungit Nord 3 – clădire grădiniță”, în vederea demolării acestuia – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru încărcarea vehiculelor electrice la stațiile de încărcare realizate în cadrul proiectului ”Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Municipiul Râmnicu Vâlcea ” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z și R.L.U – ”Construire imobil locuințe D+P+2E+3E retras, strada Cecilia Cutescu Storck nr. 6A, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea”, inițiatori Dincă Marian și Dincă Sabina – inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U – ”Construire structură metalică, clădire vestiare, piscină, desființare gard interior, parcări auto dalate și împrejmuire proprietate, mun. Rm. Vâlcea, str. Grădinilor nr. 15-19, jud. Vâlcea”, inițiator SC Petrocon SRL – inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z și R.L.U. – ”Construire locuințe colective D+P+2E+M și împrejmuire, strada Banu Mărăcine nr. 27, județul Vâlcea, Râmnicu Vâlcea”, inițiatori: Nastalin – Dumitru Liviu, Nastalin-Dumitru Elena – Mihaela și Găujan Cosmin Alin – inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – ”Construire două locuințe P+1E și împrejmuire, strada Ștraubing nr. 197 B, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea”, inițiator Vladu Bogdan – Alin – Dumitru – inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării procedurii de selecție pentru posturile de administratori la societatea Centrul de Afaceri Flandra Vâlcea SA – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 23. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în perioada iulie – decembrie 2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.
 24. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Filarmonicii ”Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 25. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local în calitate de membri și membri supleanți în Comisiile de evaluare a probei de interviu la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.
 26. Proiect de hotărâre privind nominalizarea de către Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru anul 2021 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiei de specialitate nr.1.
 27. Prezentarea plângerii prealabile formulată de Asociația de Protecție a Animalelor ”A Doua Șansă”, înregistrată la Primăria municipiului Rm. Vâlcea sub nr. 4124 din 01.02.2022.
 28. Întrebări, interpelări și informări.

 

              PRIMAR,                                                                     SECRETAR GENERAL,                                        

           Mircia GUTĂU                                                                       Ion DIDOIU                                     

 

Întocmit Serv. APL,

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *