Serviciul de Ambulanță Județean Vâlcea organizează concurs pentru ocupare funcție contractual temporar vacanta în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022

147 0

A N U N Ţ

 

Serviciul de Ambulanță Județean Vâlcea, cu sediul în Rm. Vâlcea, str. G-ral Magheru nr. 42, jud. Vâlcea, organizează concurs pentru ocupare funcție contractual temporar vacanta în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022:

 

DENUMIREA POSTULUI:  Asistent medical generalist (PL)

NUMĂRUL POSTURILOR:  1 post temporar vacant

NIVELUL POSTULUI:  funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Stația centrală Rm. Vâlcea – Compartiment de asistenta medicala de

urgenta si transport sanitar asistat

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 12/24 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA:  determinată

 

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/ 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii  generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/ 28.10.2022:

 1. a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare posturilor  sunt:

-Studii: școala postliceală sanitară

-Vechimea în muncă: minim 6 luni in specialitatea de asistent medical generalist

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

 1. a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de naștere, copia certificatului de căsătorie (hotarare de divort, daca este cazul) sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) diplomă/adeverinta de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform <LLNK 11997 797 20 301 0 33>G. nr. 797/1997 (fata/verso);
 10. j) diploma bacalaureat (fata/verso);
 11. k) certificat de membru OAMGMAMR;
 12. l) adeverinta de la OAMGMAMR in vederea participarii la concurs/examen conform Hotararii Consiliului National al OAMGMAMR nr. 35/04.12.2015 (cu valabilitate 30 de zile de la data emiterii);
 13. m) curriculum vitae, model comun european.

Copiile xerox vor fi insotite de documentele originale pentru certificare.

Dosarele de concurs se depun personal la sediul Serviciului de Ambulanta Judetean Valcea, str. G-ral Magheru nr. 42, jud. Vâlcea, conform calendarului de desfasurare a concursului.

Probele de concurs, in functie de numarul de candidati, se vor sustine la sediul Serviciului de Ambulanta Judetean Valcea sau la alt sediu ce se va comunica ulterior.

 

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI:

Nr. crt.   Activităţi Data
1. Publicarea anuntului 10.05.2024
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:

Serviciul de Ambulanță Județean Vâlcea, cu sediul în Rm. Vâlcea, str. G-ral Magheru nr. 42, jud. Vâlcea

17.05.2024, ora 14.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs     20.05.2024, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 20.05.2024, ora 15.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 21.05.2024, ora 14.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 22.05.2024, ora 14.00
7. Susţinerea probei scrise 27.05.2024, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 27.05.2024, ora 15.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 28.05.2024, ora 12.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 29.05.2024, ora 15.00
11. Susţinerea interviului 30.05.2024, ora 10.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 30.05.2024, ora 15.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 31.05.2024, ora 12.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 03.06.2024, ora 15.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 04.06.2024, ora 15.00

 

Tematica si bibliografie de concurs:

 • Urgentele medico chirurgicale – Sinteze – Lucretia Titirca, Editura Medicala Bucuresti, 2011
 • 1030 teste grila pentru asistenti medicali – specialitatea medicina generala – editor Biroul executiv al OAMMR – Oprea Luminita Elena
 • OMS 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale.
 • Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare – Titlul IV- Sistemul national de asistenta medicala de urgenta si de prim ajutor calificat
 • OMS 1092/2006 (site MS) – privind stabilirea competenţelor si atribuţiile echipajelor publice de intervenţii, de diferite niveluri in faza prespitalicească. Text integral + anexele I si II
 • OMS 2011/2007 (site MS) – privind unele măsuri in asistenţa medicală prespitalicească. Text integral
 • OMS 2021/691 (site MS)  din 12 decembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV „Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
 • OMS nr. 1091/2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic
 • HGR 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la  normele in domeniul sanatatii – Cap VII, modificata si completata prin HG nr. 638/2019
 • OMS 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private, evaluarea eficacitatii procedurilor de curatenie si dezinfectie efectuate in cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfectia mainilor  in functie de nivelul de risc, precum si metodele de evaluare a derularii procesului de sterilizare si controlul eficientei acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare
 • GHIDURILE DE RESUSCITAREA ERC 2015 – pot fi accesate pe cnrr.org

o   Suportul vital de baza so defibrilarea externa automata la adult – pag. 169-206

o   Suportul Vital Avansat la Adult – pag.207-322

o   Stopul cardiac in circumstante speciale – pag. 323-452

o   Ghidurile Consiliului European de Resuscitare si a Sociatatii Europene de Medicina Intensiva pentru Ingrijirea post-resuscitare 2015 – pag. 453-494

o   Suportul cital de baza pediatric – pag. 495-556

o   Resuscitarea nou0nascutilor la nastere – pag. 557-592

o   Managementul initial al Sindroamelor Coronariene Acute – pag. 593-624

 • Protocoale si ghiduri actuale in Medicina de Urgenta – conf.dr. Diana Cimpoesu, ed. ”Gr.T.Popa” UMF Iasi 2011

o   Socul – pag. 117-150

o   Protocol de evaluare si management al pacientului traumatizat  – pag. 150-169

o   Urgente de mediu – pag. 169-183

Informații suplimentare se pot obține de pe website: ambulantavalcea.ro, de la sediul institutiei Comp. RUNOS, numar de telefon 0250731030 int. 117.

 

Manager general,

Dr. Ionescu Delian Leonard

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *