Cum să devii angajat al Inspectoratului General Pentru Situaţii de Urgenţă

377 0

În speranţa că informaţiile de mai jos vă vor stârni interesul şi doriţi să aflaţi mult mai multe lucruri despre activitatea de prevenire şi stingere împotriva incendiilor, protecţie civilă, geniu, apărare împotriva armelor de distrugere în masă şi ţinând seama că vă aflaţi la vârsta la care vă gândiţi la meseria pentru care aţi dori să vă pregătiţi, vă propunem profesia de  ofiţer pompier.

Pentru a urma una dintre specialităţile de mai sus, se pot urma cursurile Academiei de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza”  la Facultatea de Pompieri și Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative.

 • Facultatea de Pompieri este organizata si funcţionează ca instituţie de învăţământ superior, cu durata de şcolarizare de 4 ani – cursuri de zi. Ea formează ofiţeri de pompieri în specialitatea ,,instalaţii pentru construcţii – pompieri”. Numărul de locuri alocat IGSU, anul acesta, este de 40, din care 1 loc pentru romi şi 2 locuri pentru candidaţi proveniţi din sistemul de protecţie socială.

– Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative – forma de învăţământ cu frecvenţă, cu durata de şcolarizare de 4 ani. Ea formează ofiţeri în specialitatea ,,Drept”. Numărul de locuri alocat pentru IGSU este de 13 .

 

Depunerea cererilor de înscriere se face   începând de din data de 17.07 până la  27 iulie 2020, în intervalul orar 08.00-16.00, la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al Judeţului Vâlcea (Rm. Vâlcea, str. Decebal nr. 7). Aceste se pot face inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică, în intervalul orar menționat.

 

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE

 

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii și criterii:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;
 6. să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
 7. să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 9. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;
 13. să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 14. să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ.

 

ASPECTE DE INTERERS GENERAL:

 

Coordonate ale vieţii de elev

 • încazarmare pe toata durata studiilor;
 • program zilnic riguros (06.00 deşteptare, 08.00-14.00 activităţi didactice, 16.00-20.00 studiu obligatoriu, 22.00 stingere) si program la dispoziţie sâmbăta si duminica;
 • învoiri în cursul după amiezilor, condiţionate de rezultatele obţinute la învăţătură;
 • activităţi cultural-sportive

 

Restricţii sociale

 • interdicţia înscrierii în partide, organizaţii politice sau secte religioase interzise;
 • interzicerea participării la greve sau la organizarea acestora;
 • absenta condamnării penale

 

Avantaje sociale

 • loc de munca asigurat pe durata a cel puţin 10 ani (semnare contract);
 • şcolarizare gratuită;
 • salarizare corespunzătoare normelor M.A.I., cu sporuri specifice activităţii operative;
 • recunoaşterea stagiului militar;
 • dreptul de încadrare pe funcţii civile echivalente în cazul părăsirii structurilor M.A.I.

 

CONŢINUTUL DOSARULUI DE RECRUTARE

 

Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane a inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene / Bucureşti-Ilfov un dosar plic cuprinzând următoarele documente:

 1. Cererea de înscriere, conform modelului tip;
 2. Curriculum vitae – Europass (CV);
 3. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare conform modelului tip;
 4. Copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
 5. Diploma de bacalaureat (copie) şi foaia matricolă pentru clasele IX-XII / IX-XIII (copie) – pentru absolvenţii din seriile anterioare sau adeverinţă care atestă absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat (în care se menţionează media generală obţinută la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma) pentru candidaţii care au absolvit în anul 2020;
 6. Copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţiei şi fiecare copil, certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 7. Autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului;
 8. Certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate;
 9. Fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne;
 10. Certificatul de examinare psihologică;
 11. Trei fotografii color 3×4 și 1 fotografie color 9×12 cm;
 12. Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, conform O.M.A.I. nr.105/2020;
 13. Consimţământul informat;
 14. Alte documente solicitate de către instituţiile de învăţământ / inspectoratele beneficiare.

Informaţii privind graficul admiterii, datele de prezentare, valoarea taxei de înscriere, etapele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia vor putea fi accesate la adresa de web: www.academiadepolitie.ro.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al Judeţului Vâlcea, compartimentului Resurse Umane sau la numerele de telefon 0250/748201 şi 0250/748202, la interior 27010 / 27124, în intervalul orar 08.00-16.00.

 

Compartimentul de Informare şi Relaţii Publice

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *