DISPOZIŢIA NR. 2498 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

153 0

          

          Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;

În temeiul prevederilor art.133, alin. (1) coroborate cu prevederile art.134, alin.(1), lit.a), alin. (3), lit.a) și ale art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

 

D I S P O Z I Ţ I E :

Art.1. (1) Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 30.04.2024, ora 10.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr.14.

(2) Ședința se va desfășura prin participarea fizică a membrilor Consiliului Local.

(3) Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, cu cel puțin o zi înaintea ședinței Consiliului Local, la ore diferite pentru fiecare comisie, urmând ca procesele-verbale și consemnarea avizelor să se redacteze în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședință a Primăriei.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării.

Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

– tuturor membrilor Consiliului Local.

 

                                                                       

           PRIMAR,                                     CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

       Mircia GUTĂU                                                SECRETAR GENERAL,

                                                                         jurist Ion DIDOIU 

 

                                                                                            Râmnicu Vâlcea, 24.04.2024

 

                                           

 

                                                     

ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI 2498 DIN DATA DE 24.04.2024

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 30.04.2024:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general consolidat al municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 31.03.2024 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2024 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Teatrul Municipal ”Ariel” pentru anul 2024 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica ”Ion Dumitrescu” pentru anul 2024 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2024 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 6. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei, de la bugetul local, pentru organizarea în Municipiul Râmnicu Vâlcea a ”Memorialului Leonard Gugulici”, ediția a III -a, în data de 25 mai 2024 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.12 – punctul 12.1 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 8. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 3.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, efectuat cu autobuze și microbuze în Municipiul Râmnicu Vâlcea nr. 49043/27.12.2018 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Râmnicu Vâlcea prin Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea cu Județul Vâlcea prin Consiliul Județean, în vederea susținerii sportului de performanță în cadrul competițiilor sportive derulate de ”Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea”, precum și aprobarea modelului cadru al contractului de asociere – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 10. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de concesionare pentru terenul în suprafață de 5,50 m.p. – proprietatea publică a municipiului – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
 11. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de concesionare pentru terenul în suprafață de 7,29 m.p. – proprietatea publică a municipiului – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Unitar de Acțiune de combatere a vectorilor din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru anul 2024 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 14. Proiect de hotărâre privind actualizarea suprafeței terenului concesionat situat în strada Regina Maria, bloc C7, sc.B – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
 15. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unei suprafețe de teren de 179 mp și aprobarea concesionării directe a acesteia către Potop Marinică și Potop Florica – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
 16. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de vânzare a unui imobil teren în suprafață de 24308 m.p., proprietate privată a municipiului, situat în Râmnicu Vâlcea, Parcului Industrial nr. 2 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 17. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spațiu Partidului PRO ROMÂNIA – Filiala Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 22.01.2019 privind aprobarea ”Registrului Local al Spațiilor Verzi din municipiul Râmnicu Vâlcea”, cu modificările și completările ulterioare – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.
 19. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe de serviciu – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 20. Proiect de hotărâre privind indexarea nivelului impozitelor, taxelor și a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2025 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. si R.L.U. – Islaz Goranu – Regenerare Urbană, amplasament Municipiul Râmnicu Vâlcea, pct. Islaz Goranu, inițiator Municipiul Râmnicu Vâlcea – inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. – Construire clădire servicii medicale, alimentație publică și cazare în regim hotelier, amplasament Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Remus Bellu nr.3, inițiator Județul Vâlcea – inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – Construire complex multifuncțional S+P+4E, amplasament: Mun. Rm. Vâlcea, strada General Magheru nr.23, inițiator SC Blazon SRL – inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea începând cu 01.05.2024 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire pentru concesionarea, prin licitație publică, a terenului în suprafață de 2.075 m.p – Lotul nr. 25 din terenul aferent Parcului Industrial – Zona Baraj Sud – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
 3. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Piețe Prest SA în vederea modificării Actului Constitutiv al societății – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 4. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei mandatului administratorului provizoriu în Consiliul de Administrație la societatea Piețe Prest SA pe o perioadă de 2 (două) luni – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Râmnicu Vâlcea, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 6. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar majoritar la societatea Apavil SA cu privire la achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare a societății pentru contestația ce urmează a se formula împotriva Raportului de Inspecție Economico-Financiară CCR AIF – 1304/22.03.2024 și a Dispoziției Obligatorii CCr-AIF 1305/22.03.2024 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiei de specialitate nr.1.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de acțiune comunitară destinat prevenirii și combaterii riscului de marginalizare și excluziune socială pentru anul 2024 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.
 8. Întrebări, interpelări și informări.

 

 

              PRIMAR,                                                                       SECRETAR GENERAL,                              

           Mircia GUTĂU                                                                           Ion DIDOIU  

 

 

 

 

                                                                                                            Întocmit Serv. APL,

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *