Incompatibilitate și conflict de interese administrativ – 6 aleși locali

725 0

 Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natură administrativă în cazul a 6 aleși locali, după cum urmează:

 

1. IORDACHE ȘTEFAN – CĂTĂLIN, Consilier Județean în cadrul Consiliului Județean Brăila CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier județean a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Județean Brăila din data de 10 martie 2017, privind aprobarea contribuției Consiliului Județean la dezvoltarea activității sportive pe anul 2017 a Handbal Club „Dunărea” Brăila, și a Hotărârii din data de 27 octombrie 2017 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită, către Handbal Club „Dunărea” Brăila, a unui spațiu pe o perioadă de 5 ani, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor (ca membru susținător, respectiv vicepreședinte al clubului sportiv).

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 şi cu dispozițiile art. 75, alin. (1), lit. b) și f) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004.

2. SZOCS DENES,

Viceprimar al Comunei Vârghiș, Județul Covasna

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de viceprimar (mandatul 2016 – 2020) a participat la deliberarea și adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local din data de 26 ianuarie 2018, în urma căreia s-a încheiat o dispoziție în data de 01 martie 2019 privind reîncadrarea soției sale în funcția de consilier principal în aparatul de specialitate al primarului, precum și stabilirea salariului lunar, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor, întrucât avea posibilitatea să anticipeze că soția acestuia va beneficia de pe urma adoptării acestor documente.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 și art. 71 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 75, lit. a) și art. 77 din Legea nr. 393/2004, dispoziții preluate de Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 prin art. 228 alin. (1), lit. a).

3. CROITORU GEORGE,

Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Pantelimon,

Județul Constanța

INCOMPATIBILITATE

În perioada 10 iulie 2018 – 05 iulie 2019 a exercitat simultan funcția de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Pantelimon, Județul Constanța și calitatea de angajat cu contract individual de muncă (consilier personal al primarului) în aparatul de specialitate al primarului.

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003 și nu a respectat dispozițiile                 art. 91, alin. (3) din același normativ.

4. CHIOREAN VIOLETA FABIOLA, Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Fizeșu Gherlii,

Județul Cluj

 

INCOMPATIBILITATE

În perioada 23 iunie 2016 – 02 septembrie 2019 a deținut și exercitat simultan funcția de consilier local și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

5. DORA ION,

Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Comunei Dobrești,

Județul Argeș

INCOMPATIBILITATE

În exercitarea mandatului de consilier local (2016 – 2020) o societate comercială în cadrul căreia soția persoanei evaluate deține calitatea de asociat, a desfășurat activități comerciale prin achiziții directe, prin încheierea și derularea a două contracte de prestări servicii cu Primăria comunei Dobrești, Județul Argeș (în data de 17 ianuarie 2018, respectiv 25 aprilie 2019).

 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003.

6. PETRUȘCĂ ADY,

fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Botoșani, Județul Botoșani

INCOMPATIBILITATE

În perioada 10 iunie 2017 – 22 august 2019 a exercitat simultan funcția de consilier local și pe cea de director în cadrul unei societăți comerciale de interes județean, încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003 (în vigoare începând cu data de 10 iunie 2017).

 

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. IORDACHE ȘTEFAN – CĂTĂLIN, SZOCS DENES și CROITORU GEORGE nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

 

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

 

  • art. 70 din Legea nr. 161/2003,potrivit căruia „Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative”;

 

  • art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia„Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public”;

 

  • art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia„Conflictele de interese pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sau consilierii locali si judeţeni sunt prezăzute în art. 47 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare”;

 

  • art. 88, alin. (1), lit. c) și lit. d) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: […] c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv; d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director […] la regiile autonome şi societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de […] de interes local înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului local, precum şi la regiile autonome şi societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă, cu excepţia reprezentanţilor în adunarea generală a acţionarilor la societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a membrilor în consiliile de administraţie ale unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat sau confesionale şi ale spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor reprezentanţi ai instituţiilor publice din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale sau la care unitatea administrativ-teritorială respectivă deţine participaţie, în cazul consilierului judeţean”;

 

  • art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective; (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local.”;

 

  • art. 91, alin. (3) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Alesul local poate renunța la funcția deținută înainte de a fi numit sau ales în funcția care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcție. Alesul local care devine incompatibil prin aplicarea prevederilor prezentei secțiuni este obligat să demisioneze din una dintre funcțiile incompatibile în cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. ”;

 

  • art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia„(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local […]”;

 

  • art. 75, alin. (1), lit. a), b) și f) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia„(1) Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: a) soț, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv; b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relație de angajament, indiferent de natura acestuia […] f) o asociație sau fundație din care fac parte.”; 

 

  • art. 77 din Legea nr. 393/2004,potrivit căruia „(1) Consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă. (3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul verbal al şedinţei”;

 

  • art. 228, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019, potrivit căruia„(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condițiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare, are obligația să se abțină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: a) soț, soție sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv”.

 

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

 

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *