Noua declarație unică (formular 212)

521 0

NOUA  DECLARAȚIE  UNICĂ  (formular 212)

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 14, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 33 din 12 ianuarie 2021, a fost aprobat formularul 212 „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”.

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Declaraţia se completează şi se depune şi de către persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Declaraţia se depune şi de către următoarele categorii de contribuabili:

  1. a) profesionişti, astfel cum sunt reglementaţi de 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care au beneficiat de:

– indemnizaţia prevăzută la art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare;

– indemnizaţia prevăzută la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare;

  1. b) avocaţi şi persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe care au beneficiat de indemnizaţia prevăzută la art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare.

 

Termenul de depunere a declaraţiei

Declaraţia se depune:

– până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea declarării venitului realizat şi stabilirii/definitivării impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale;

– până la data de 25 mai inclusiv a fiecărui an, pentru stabilirea şi declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în fiecare an fiscal, precum şi pentru declararea şi stabilirea contribuţiilor sociale datorate;

– până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, sub sancţiunea decăderii, în cazul exercitării opţiunii privind destinaţia unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil stabilit potrivit art. 123 alin. (3) din Codul fiscal, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private.

Declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului/încheierii contractului între părţi, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal sau al celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice.

           

Rectificarea declaraţiei

Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice poate fi corectată de contribuabili din proprie iniţiativă, ori de câte ori informaţiile actuale nu corespund celor din declaraţia depusă anterior, prin depunerea unei declaraţii rectificative în condiţiile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi formular, bifându-se cu X căsuţa/căsuţele „Declaraţie rectificativă privind capitolul I” şi/sau „Declaraţie rectificativă privind capitolul II”, completându-se, după caz, capitolul I „Date privind impozitul pe veniturile realizate şi contribuţiile sociale datorate pentru anul …..” şi/sau capitolul II „Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate pentru anul …”.

Declaraţia rectificativă se completează înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute în capitolul supus rectificării, inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia iniţială/anterioară.

Declaraţia rectificativă se utilizează pentru:

– corectarea impozitului pe venit, precum şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice;

– modificarea datelor de identificare a persoanei fizice;

– modificarea unor date referitoare la categoria/sursa veniturilor sau nivelul acestora, potrivit legii;

– modificarea unor date referitoare la contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate;

– corectarea altor informaţii prevăzute de formular.

La rectificarea declaraţiei se vor avea în vedere următoarele:

– declaraţia iniţială este declaraţia care nu are nicio bifă de rectificativă selectată;

– este permisă depunerea unei singure declaraţii iniţiale;

– declaraţia rectificativă este declaraţia cu cel puţin o bifă de rectificativă selectată (la capitolul I sau capitolul II sau la ambele capitole);

– o declaraţie rectificativă care rectifică ambele capitole (capitolul I şi capitolul II) trebuie să aibă ambele bife de rectificare selectate.

 

Organul fiscal central competent este:

  1. a) organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;
  2. b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.

 

Modul de depunere a declaraţiei

Declaraţia se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, astfel:

  1. a) în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.

Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului.

Data depunerii declaraţiei în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz;

  1. b) prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

– prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual” (SPV);

– pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

Programul de asistenţă este pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro.

Pentru îndrumare şi asistenţă la completarea declaraţiei, persoanele fizice pot apela numărul 031.403.91.60 sau pot transmite solicitarea pe formularul de contact de pe site-ul www.anaf.ro.

Pe site-ul www.anaf.ro, la secțiunea Ghiduri curente și alte materiale informative, a fost publicat, la data de 26.01.2021, „Material informativ despre Declarația unică 2021 (formular 212).”

Biroul comunicare şi servicii interne

Articole asemănătoare

Orașul vaccinează satul

Postat de - 19 august, 2021 0
FacebookTwitterInstituția Prefectului – Județul Vâlcea ne informează că, în cadrul campaniei naționale de vaccinare ” Orașul vaccinează satul”, echipele mobile…

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *