DISPOZIŢIA NR. 1996 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

432 0

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;

În temeiul prevederilor art.133, alin.(1) coroborate cu prevederile art.134, alin.(1), lit.a), alin. (3), lit.a) și ale art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

D I S P O Z I Ţ I E :

Art.1. (1) Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 30.06.2022, ora 11.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr.14.

(2) Ședința se va desfășura prin participarea fizică a membrilor Consiliului Local.

(3) Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, cu cel puțin o zi înaintea ședinței Consiliului Local, la ore diferite pentru fiecare comisie, urmând ca procesele-verbale și consemnarea avizelor să se redacteze în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședință a Primăriei.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării.

Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

– tuturor membrilor Consiliului Local.

                                                                       

           PRIMAR,                                                                                                                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

       Mircia GUTĂU                                                                                                                                                                                                         SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                                                                                                                                                 jurist Ion DIDOIU 


ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI 1996 DIN DATA DE 24.06.2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 30.06.2022:

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2022- inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului unității de învățământ cu personalitate juridică ”Creșa Râmnicu Vâlcea” pentru anul 2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General, actualizat, pentru obiectivul de investiții ”Amenajare locuințe sociale zona Ostroveni” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 5. Proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului de muzică electronică ”Deep Forest Fest”, ediția a III – a, în perioada 29 – 31 iulie 2022, pe platoul Fețeni, în colaborare cu societatea DEEP FOREST FEST SRL și suportarea de la bugetul local a sumei necesare desfășurării acestuia – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 6. Proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului moto ”Ride The Vibe”, Ediția a – II – a, în Municipiul Râmnicu Vâlcea – Platoul Fețeni, în perioada 1 – 3 iulie 2022 și suportarea de la bugetul local a sumei de 30.000 lei, pentru desfășurarea acestuia – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 7. Proiect de hotărâre privind ajustarea prețului de vânzare a compostului produs la Stația de Compost Râureni din cadrul Direcției Administrării Domeniului Public – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru ”Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Vâlcea” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 9. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția ”Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Vâlcea”, a terenurilor pentru construcția/extinderea investițiilor aferente acestuia – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor serviciilor de apă și de canalizare (Strategia de tarifare) aferent ”Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din județul Vâlcea” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 11. Proiect de hotărâre privind participarea UAT Râmnicu Vâlcea la cofinanțarea ”Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Vâlcea” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 12. Proiect de hotărâre privind achiziționarea prin cumpărare a două imobile terenuri în vederea realizării unui bazin de înot – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 13. Proiect de hotărâre privind completarea Listei parcărilor publice cu plată amenajate pe domeniul public al municipiului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local 56/08.02.2022 privind completarea și modificarea Anexei nr.7.3 a Regulamentului serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 217/18.09.2020 – ”Amenajarea, organizarea și administrarea parcărilor cu plată” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 14. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea începând cu 01.07.2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 15. Proiect de hotărâre privind reanalizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 175/31.05.2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5.
 16. Proiect de hotărâre privind prelungirea temporară a contractului pentru închirierea unei camere situată în ap.42, scara A, bloc B14, strada Mihai Eminescu nr.26 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5.
 17. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei Sfinții Apostoli Petru și Pavel a terenului în suprafață de 860 m.p., înscris în Cartea Funciară nr. 54840 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.5.
 18. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelului de ședință pentru o perioadă de 3 (trei) luni, respectiv: iulie – septembrie 2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiei de specialitate nr.1.
 19. Întrebări, interpelări și informări.

  

                        

              PRIMAR,                                                                                                                                                                                                                    SECRETAR GENERAL,                

           Mircia GUTĂU                                                                                                                                                                                                                         Ion DIDOIU      

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *