DISPOZIŢIA NR. 5100 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară

341 0

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;

În temeiul prevederilor art.133 alin.(2), lit.a) coroborate cu prevederile art.134, alin.(1), lit.a), alin.(3), lit.b) și ale art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

D I S P O Z I Ţ I E :

Art.1. (1) Se convoacă în şedinţă extraordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 13.12.2022, ora 10.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr.14.

(2) Ședința se va desfășura prin participarea fizică a membrilor Consiliului Local.

(3) Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, cu cel puțin o zi înaintea ședinței Consiliului Local, la ore diferite pentru fiecare comisie, urmând ca procesele-verbale și consemnarea avizelor să se redacteze în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședință a Primăriei.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării.

Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

– Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

– tuturor membrilor Consiliului Local.

                                                                      

           PRIMAR,                                    CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

       Mircia GUTĂU                                                SECRETAR GENERAL,

                                                                        jurist Ion DIDOIU 

 


 ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI 5100 DIN DATA DE 09.12.2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 13.12.2022:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea” și a indicatorilor asociați acestuia – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
  2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.
  3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
  4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica ”Ion Dumitrescu” pe anul 2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
  5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Teatrul Municipal ”Ariel” pentru anul 2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
  6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcția de Asistență Socială pentru anul 2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
  7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
  8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Căminului pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației Tehnice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții ”Racorduri imobile la infrastructura subterană netcity în zona de nord, municipiul Râmnicu Vâlcea”- inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
  10. Prezentarea plângerii prealabile formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 277/2015, înregistrată la Primăria municipiului Rm. Vâlcea sub nr. 49235 din 14.11.2022.

 

            PRIMAR,                                                        SECRETAR GENERAL,                                   

          Mircia GUTĂU                                                           Ion DIDOIU                                  

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *