DISPOZIŢIA NR. 4845 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară 

336 0

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;

În temeiul prevederilor art.133, alin. (1) coroborate cu prevederile art.134, alin.(1), lit.a), alin. (3), lit.a) și ale art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea  

 

D I S P O Z I Ţ I E :

Art.1. (1) Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 27.07.2023, ora 10.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr.14.

(2) Ședința se va desfășura prin participarea fizică a membrilor Consiliului Local.  

(3) Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, cu cel puțin o zi înaintea ședinței Consiliului Local, la ore diferite pentru fiecare comisie, urmând ca procesele-verbale și consemnarea avizelor să se redacteze în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședință a Primăriei.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării. 

Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

– tuturor membrilor Consiliului Local.

         

                  

           PRIMAR,                                                                                                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

       Mircia GUTĂU                                                                                                                                                                                             SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                                                                                                                                           jurist Ion DIDOIU  


ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI 4845 DIN DATA DE 21.07.2023

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 27.07.2023:

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general consolidat al municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 30.06.2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Teatrul municipal ”Ariel” pentru anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 5. Proiect de hotărâre privind premierea elevilor din municipiul Râmnicu Vâlcea, care au obținut media 10 la examenele de Evaluare Națională și Bacalaureat din sesiunea 2023, precum și premierea elevului care a obținut locul I la Olimpiada Națională de Chimie, ediția a LVI – a – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 6. Proiect de hotărâre privind realizarea unor investiții suplimentare la Baza sportivă ”1 Mai” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiții ”Construire grădinița cu program normal nr.16” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare, modernizare, extindere Sala Sporturilor (Sala Polivalentă Traian)” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare, modernizare, extindere Sala Sporturilor (Sala Polivalentă Traian)”, str. Nicolae Bălcescu nr.24, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 10. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Reabilitare, modernizare, extindere Sala Sporturilor (Sala Polivalentă Traian)”, str. Nicolae Bălcescu nr.24, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea gaze naturale în municipiul Rm. Vâlcea”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 2. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a dreptului de uz și servitute în favoarea ENERGY SOLAR NRG SRL, pentru terenul în suprafață de 240,6 m.p., aparținând domeniului public al municipiului, ce face parte din terenul înscris în CF                       nr. 52297 – strada Căzănești – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 3. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei Contractului de concesiune nr. 1493/2008 pentru terenul în suprafață de 7,86 m.p., proprietatea publică a municipiului – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
 4. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei Contractului de Concesiune                               nr. OG326/18.08.1998 pentru terenul în suprafață de 8,7 m.p., proprietatea publică a municipiului – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
 5. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de concesionare a terenului situat în Râmnicu Vâlcea, str. General Magheru, bloc C1, tronson D – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
 6. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de folosință gratuită a imobilului – construcție ”Clădire anexă – Grădinița nr.3 Ostroveni”, de către Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic (ASCHF – R) – filiala Vâlcea –  inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5.
 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de concesionare pentru terenul în suprafață de 17 m.p., proprietatea privată a municipiului – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
 8. Proiect de hotărâre privind  suportarea de la bugetul local a cuantumului cotizației, pentru anul 2023, ce revine Municipiului Râmnicu Vâlcea în calitate de membru al Asociației Turistice ”Descoperă Vâlcea”- inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 9. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru terenul în suprafață de 14.506 m.p., situat în strada Ferdinand nr. 38, cu destinația de drum public, precum și a tuturor îmbunătățirilor și lucrărilor executate asupra acestuia, ca urmare a Declarațiilor notariale de renunțare date de către societatea RV Ferdinand Project SRL – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.
 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru efectuarea reparațiilor cu mixtură asfaltică de către Direcția Administrării Domeniului Public, la carosabil și/sau trotuare, în urma intervențiilor la rețelele edilitare din municipiu – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 11. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui imobil – teren în suprafață de 8.488 m.p., proprietatea privată a municipiului – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.08.2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 2. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA” să aprobe retragerea comunei Scundu, comunei Costești și a comunei Lungești din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA”, modificarea Statutului Asociației, precum și împuternicirea Președintelui Asociației să semneze actul adițional, în numele și pe seama Municipiului Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 3. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor de la societatea ETA S.A. să numească 2 (doi) administratori provizorii, pentru o perioadă de maximum 5 luni – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. – ”Construire locuință, anexă magazie, foișor și împrejmuire teren, desființare anexa grajd, amplasament Mun. Rm. Vâlcea, Intrarea Islazului nr. 2F”, inițiatori Duță Nicolae Valentin și Duță Loredana – inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. – ”Construire locuințe înșiruite P+1E, împrejmuire teren și branșamente utilități, desființare anexa C1, amplasament Mun. Rm. Vâlcea, strada Zăvoieni nr.1”, inițiatori Prundeanu Petru Alexandru și Prundeanu Irina – Silvia – inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind evaluarea activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, în perioada ianuarie – iunie 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.
 7. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de acționar unic la societatea ETA SA cu privire la achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare a societății în dosarul nr. 3650/P/2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiei de specialitate nr.1.
 8. Prezentarea plângerii prealabile formulată de domnul Pîrvulescu Virgil și înregistrată la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 29801 din 05.07.2023.
 9. Prezentarea plângerii prealabile formulată de domnul Gruițoiu Radu-Gabriel și înregistrată  la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea sub nr. 29802 din 05.07.2023.
 10. Întrebări, interpelări și informări.

 

              PRIMAR,                                                                       SECRETAR GENERAL,                              

           Mircia GUTĂU                                                                         Ion DIDOIU    

                                                                                                                    Întocmit Serv. APL,

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *