DISPOZIŢIA NR. 5850 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară 

302 0

 

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;

În temeiul prevederilor art.133, alin. (1) coroborate cu prevederile art.134, alin.(1), lit.a), alin. (3), lit.a) și ale art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea  

 

D I S P O Z I Ţ I E :

Art.1. (1) Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 28.08.2023, ora 12.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr.14.

(2) Ședința se va desfășura prin participarea fizică a membrilor Consiliului Local.  

(3) Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, cu cel puțin o zi înaintea ședinței Consiliului Local, la ore diferite pentru fiecare comisie, urmând ca procesele-verbale și consemnarea avizelor să se redacteze în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședință a Primăriei.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării. 

Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

– tuturor membrilor Consiliului Local.

                           

           PRIMAR,                                                                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

       Mircia GUTĂU                                                                                                                                                         SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                                                                                              jurist Ion DIDOIU  


                                                      

ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI 5850 DIN DATA DE 22.08.2023

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 28.08.2023:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Teatrul municipal ”Ariel” pentru anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Căminului pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului ”Creșei Râmnicu Vâlcea” pentru anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 156/2021 referitoare la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului General Total și a Devizului General – Buget Local, pentru obiectivul de investiții ”Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, jud. Vâlcea, Mun. Râmnicu Vâlcea, str. Știrbei Vodă nr.111 A” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare Sala de Sport la Colegiul Mircea cel Bătrân” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 10. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Reabilitare, modernizare, extindere Sala Sporturilor (Sala Polivalentă Traian)”, str. Nicolae Bălcescu nr.24, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.4.1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Râmnicu Vâlcea nr. 34764/18.09.2020 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 12. Proiect de hotărâre privind completarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 130/2017 referitoare la modificarea prețului de concesionare directă a terenurilor proprietatea municipiului Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism – P.U.Z. și R.L.U. – ”Construire de locuințe unifamiliale, amplasament: Mun. Rm. Vâlcea, strada Căzănești                nr. 123”, inițiatori Micu Iulian și Micu Floarea – inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism – P.U.Z. și R.L.U. – ”Construire imobil aparthotel D+P+6E retras cu spații comerciale la parter, amplasament: Mun. Rm. Vâlcea, strada Prof. Constantin Gibescu nr.2”, inițiator S.C. AS TRANS S.R.L –  inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism – P.U.Z. și R.L.U. – ”Construire două imobile locuințe colective cu spații comerciale la parter D+P+2E, împrejmuire, realizare accese, amplasament Mun. Rm. Vâlcea, strada Patriarh Iustinian Marina nr.5”, inițiator S.C. Cuore Nero S.R.L. –  inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism – P.U.Z. și R.L.U. – ”Construire imobil locuințe colective, amplasament Mun. Rm. Vâlcea, Splaiul Independenței nr.25”, inițiator S.C. AS TRANS S.R.L. – inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților îndreptățiți să primească o locuință socială în ordinea de prioritate și lista solicitanților care, la data analizării, nu au făcut dovada îndeplinirii tuturor condițiilor de acces – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.
 18. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Piețe Prest S.A. în vederea modificării Actului Constitutiv al societății – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru numirea finală                                                   nr. 32239/24.07.2023, întocmit de Comisia de Selecție pentru recrutarea/selecția unui membru în Consiliul de Administrație al societății Piețe Prest S.A. și mandatarea reprezentanților municipiului în Adunarea Generală a Acționarilor de la această societate pentru numirea unui administrator – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 20. Proiect de hotărâre privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor la societatea ETA S.A. de către acționarul unic – Municipiul Râmnicu Vâlcea, conform prevederilor art.II alin.(3) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea                                 O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul UAT Municipiul Râmnicu Vâlcea” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 22. Proiect de hotărâre privind includerea Municipiului Râmnicu Vâlcea în teritoriul eligibil al Asociației Grupul Local de Pescuit Lotru – Olt Mijlociu – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.5.
 23. Întrebări, interpelări și informări.

 

              PRIMAR,                                                                       SECRETAR GENERAL,                              

           Mircia GUTĂU                                                                         Ion DIDOIU    

Articole asemănătoare

Necrolog

Postat de - 8 iulie, 2023 0
FacebookTwitterA murit Dan Dragomir, personalitate complexă care a făcut performanță în toate domeniile în care s-a manifestat. Și-a legat numele…

Bilanț 2022

Postat de - 3 ianuarie, 2023 0
FacebookTwitterE sfârșit de decembrie și timpul curge parcă mai iute, dornic să treacă repede într-un nou an. Așa că nu…

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *