DISPOZIŢIA NR. 3158 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară

427 0

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;

Având în vedere referatul nr. 41686 din 04.11.2020 întocmit de secretarul general al municipiului Râmnicu Vâlcea;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, încuviințată prin Hotărârea Parlamentului nr.5/2020, prelungită prin Hotărârile Guvernului nr.476/2020, nr.553/2020,   nr. 668/2020, nr.782/2020 și nr. 856/2020;       

În temeiul prevederilor art.133 alin.(2), lit.a) coroborate cu prevederile art.134, alin.(1), lit.a), alin.(3), lit.b) și ale art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

D I S P O Z I Ţ I E:

Art.1. (1) Se convoacă în şedinţă extraordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 09.11.2020, ora 11.00, la Filarmonica ”Ion Dumitrescu” – Sala Lahovari din Calea lui Traian nr. 138 B.

(2) Ședința se va desfășura avându-se în vedere măsurile necesare pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

(3) Pentru asigurarea caracterului public al ședinței vor fi luate de către conducerea Filarmonicii măsurile tehnice necesare transmiterii  on-line a acesteia. De asemenea, în măsura în care reprezentanții  mass-media doresc să participe la ședință vor anunța în prealabil despre intenția acestora la adresa de                         e-mail ”primaria@primariavl.ro”.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării.

Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

– Filarmonicii ”Ion Dumitrescu”;

– tuturor membrilor Consiliului Local.

                                                                      

           PRIMAR,                                                             CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

       Mircia GUTĂU                                                                               SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                           jurist Ion DIDOIU 

                                                                                                                  Râmnicu Vâlcea, 04.11.2020 

                                                                                                     

 ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI 3158 DIN DATA DE 04.11.2020 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 09.11.2020: 

  1. Depunerea jurământului de către doamna Argeșanu Irina-Maria, aflată pe lista supleanților Partidului Ecologist Român, al cărui mandat de consilier local a fost validat prin Încheierea Civilă a Judecătoriei Râmnicu Vâlcea nr. 4588 din 29.10.2020, înregistrată la Primăria municipiului Rm. Vâlcea sub nr. 41057 din 30.10.2020.
  2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.
  3. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea.

 

               SECRETAR GENERAL,                                                     Intocmit,                        

                        Ion DIDOIU                                                      Serv. APL,

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *