453 0

DISPOZIŢIA NR. 2804 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;

În temeiul prevederilor art.133 alin.(2), lit.a) coroborate cu prevederile art.134, alin.(1), lit.a), alin.(3), lit.b) și ale art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

 

D I S P O Z I Ţ I E :

Art.1. (1) Se convoacă în şedinţă extraordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 07.11.2022, ora 10.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr.14.

(2) Ședința se va desfășura prin participarea fizică a membrilor Consiliului Local.

(3) Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, la ore diferite pentru fiecare comisie, urmând ca procesele-verbale și consemnarea avizelor să se redacteze în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședință a Primăriei.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării.

Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

– Instituției Prefectului-județul Vâlcea;

– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

– tuturor membrilor Consiliului Local.

                                                                      

PRIMAR,                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

Mircia GUTĂU                                                                                                            SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                                                jurist Ion DIDOIU 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI 2804 DIN DATA DE 03.11.2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 07.11.2022:

 

 

  1. Proiect de hotărâre privind concesionarea, prin licitație publică, a terenului în suprafață de 7.583 m.p., împreună cu construcția nefinalizată situată pe acesta – ”Clădire Bazine și Anexe”, realizată în cadrul proiectului ”Reabilitare și modernizare Baza de agrement Ostroveni” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare a patinoarului artificial mobil amplasat în Târgul ”Decembrie Magic”- inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
  3. Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri de organizare a intervențiilor pe timpul iernii 2022-2023 pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
  4. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare financiare persoanelor ale căror imobile aflate la mansarda blocului de locuințe C32, Aleea Panseluțelor nr.1 au fost serios afectate/distruse de incendiul produs în data de 26.04.2022 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.

 

 

 

 

PRIMAR,                                                                                                                                              SECRETAR GENERAL,

Mircia GUTĂU                                                                                                                                    Ion DIDOIU                                     

 

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *