DISPOZIŢIA NR. 2407 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară 

482 0

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;

În temeiul prevederilor art.133, alin.(1) coroborate cu prevederile art.134, alin.(1), lit.a), alin. (3), lit.a) și ale art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea  

D I S P O Z I Ţ I E :

Art.1. (1) Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 30.08.2022, ora 11.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr.14.

(2) Ședința se va desfășura prin participarea fizică a membrilor Consiliului Local.  

(3) Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, cu cel puțin o zi înaintea ședinței Consiliului Local, la ore diferite pentru fiecare comisie, urmând ca procesele-verbale și consemnarea avizelor să se redacteze în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședință a Primăriei.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării. 

Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

– tuturor membrilor Consiliului Local.

         

           PRIMAR,                                                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

       Mircia GUTĂU                                                                                                                                   SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                                                                                 jurist Ion DIDOIU  


ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI 2407 DIN DATA DE 24.08.2022

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 30.08.2022:

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, bugetului creditelor interne și a listelor de investiții pe anul 2022- inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției SPORT CLUB MUNICIPAL pentru anul 2022- inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiție ”Reabilitare și modernizare Colegiul Energetic (Școala nr.2)”- inițiator Primarul muncipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z și R.L.U ”Construire imobil locuințe colective D+P+3E+4E retras, amplasament municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Ferdinand nr.11”, inițiator SC Ciogescu SRL  – inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z și R.L.U – Plan Urbanistic Zonal Nicolae Bălcescu mun. Râmnicu Vâlcea, bulevardul Nicolae Bălcescu       nr. 71 prov., inițiator Romeo Impex Com SRL – inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării indemnizației de fidelitate pentru familiile care aniversează 50 de ani de căsătorie – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 7. Proiect de hotărâre privind organizarea Campionatului Național de Îndemânare Auto și a Campionatului Național de Super Slalom în perioada 3 – 4 septembrie 2022, în colaborare cu GT AUTO CLUB SPORTIV și alocarea de la bugetul local a sumei necesare desfășurării acestuia- inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă al Muncipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2021 – 2030 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2  și nr.4.
 9. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei Contractului de concesiune nr. DL671/25.08.1997 pentru terenul în suprafață de 13 mp, proprietatea publică a municipiului – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3  și nr.4.
 10. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de ridicare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a străzilor de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea nr.20978/29.05.2017- inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2  și nr.3.
 11. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a imobilului construcție ”Moară Nouă Goranu” și teren aferent, împreună cu două utilaje ”Moară Porumb” și ”Moară Furaje” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2  și nr.3.
 12. Întrebări, interpelări și informări.

              PRIMAR,                                                                                                                                                       SECRETAR GENERAL,

           Mircia GUTĂU                                                                                                                                                              Ion DIDOIU    

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *