DISPOZIŢIA NR. 4567 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară 

270 0

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;

În temeiul prevederilor art.133, alin.(2), lit.a) coroborate cu prevederile art.134, alin.(1), lit.a), alin.(3), lit.b) și ale art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea  

D I S P O Z I Ţ I E :

Art.1. (1) Se convoacă în şedinţă extraordinară Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 04.07.2023, ora 10.00, în Sala de ședințe a Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr.14.

(2) Ședința se va desfășura prin participarea fizică a membrilor Consiliului Local.  

(3) Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în Sala de ședințe a Primăriei municipiului, cu cel puțin o zi înaintea ședinței Consiliului Local, la ore diferite pentru fiecare comisie, urmând ca procesele-verbale și consemnarea avizelor să se redacteze în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședință a Primăriei.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării. 

Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

– tuturor membrilor Consiliului Local.

 

 


ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI 4567 DIN DATA DE 29.06.2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 04.07.2023:

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Teatrul Municipal ”Ariel” pentru anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr.2 și nr.3, aprobate prin articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local nr.156/2021 referitoare la aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.000.000 lei, cu modificările și completările ulterioare – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 6. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 21.000 lei, de la bugetul local, pentru premierea elevilor și profesorilor îndrumători, participanți la concursul ”Prietenii Pompierilor”, etapa națională, în perioada 03 – 07 iulie 2023, organizat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”General Magheru” al județului Vâlcea, în Municipiul Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare pădure – parc Dealul Capela – suprafața de fond forestier extravilan” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației Tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Reabilitare Grădinița Dumbrava Minunată” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației Tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Racorduri imobile la infrastructura subterană Netcity în zona Ostroveni, municipiul Râmnicu Vâlcea” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare Parc Mircea cel Bătrân în Municipiul Râmnicu Vâlcea” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici și punerea la dispoziție a terenului pentru obiectivul de investiție ”Lucrări de reabilitare, modernizare și dotare Școala Gimnazială Mihai Eminescu” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiții ”Amenajare trecere la nivel linie CF cu dale elastice la str. Drumul Gării”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Devizului General estimativ actualizat al obiectivului de investiții ”Extindere rețea de gaze naturale în municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați conform Devizului General, actualizat, pentru obiectivul de investiții ”Amenajare locuințe sociale zona Ostroveni” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 4. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a luciului de apă al Lacului Nord pentru activități de agrement nautic – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.5.
 5. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Râmnicu Vâlcea cu Județul Vâlcea și Biblioteca Județeană ”Antim Ivireanul”, în vederea înființării unei filiale a Bibliotecii Județene ”Antim Ivireanul”, în cartierul Căzănești al municipiului Râmnicu Vâlcea, în incinta imobilului-construcție ”Școala cu clasele I-IV nr.12 Căzănești – clădire școală” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului distinct pentru gestionarea deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale aplicabil pe raza Municipiului Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea nr.288/30.09.2009 privind aprobarea tarifului de depozitare pentru Depozitul de deșeuri Fețeni și constituirea garanției financiare – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 8. Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de locuri destinate încadrării de asistenți personali și acordării de indemnizații lunare persoanelor cu handicap grav din municipiul Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.08.2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 10. Întrebări, interpelări și informări.

 

 

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *