Activității desfășurate de inspectoratul pentru situații de urgență ,,general magheru” al județului vâlcea, în anul 2022

451 0

E V A L U A R E A

DATE GENERALE:

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Magheru” al județului Vâlcea este înființat și funcționează, începând cu data de 15.12.2004, în baza Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr. I/0621 din 01.12.2004, și în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată de Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situațiilor de Urgență, Hotărârii Guvernului nr. 1492/28.09.2004, privind principiile de organizare, funcționare și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste.

Este structură specializată, destinată să execute în zona de competentă legal încredințată misiuni de prevenire, monitorizare și gestionare a situațiilor de urgență, pe tipuri de risc specifice județului Vâlcea.

Face parte din forțele de protecție ale sistemului de securitate și apărare națională și din subsistemul local de management al situațiilor de urgență al județului Vâlcea.

Organizarea și funcționarea inspectoratului se bazează pe principiile legalității, autonomiei, deconcentrării și descentralizării responsabilității, corelării cerințelor și resurselor, cooperării și solidarității.

Zona de competentă a ISUJ Vâlcea este formată din:

– teritoriul administrativ al județului Vâlcea ( 89 localităţi, cca. 401.181 locuitori );

– 8 comune din judeţul Olt, la sud-est de judeţul Vâlcea ( cca. 14.813 locuitori);

 

 

1.1. ORGANIZAREA INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „GENERAL MAGHERU” AL JUDEȚULUI VÂLCEA   

SUBUNITĂȚI DE INTERVENȚIE

Detașamentul de Pompieri Rm.Vâlcea

Ø Garda nr. 1 de Intervenție Rm.Vâlcea

Ø Garda nr. 2 de Intervenție Govora

Ø Punctul de Lucru Horezu

Ø Punctul de Lucru Buneşti

 

Stația de Pompieri Brezoi

Detașamentul de Pompieri Drăgășani

 

Ø Garda nr. 1 de Intervenție Drăgășani

Ø Garda nr. 2 de Intervenție Grădiștea

Ø Garda nr. 3 de Intervenție Măciuca

 

 

 1. OBIECTIVE INSTITUȚIONALE

 

Scopul principal al tuturor acţiunilor îl constituie implementarea măsurilor de eficientizae a activităţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al Judeţului Vâlcea, aşa cum reies din, Strategia de consolidare şi dezvoltare a I.G.S.U. pentru perioada 2016-2025, aprobată prin H.G. nr. 951/2016, concretizate în  direcţii de acţiune stabilite prin Concepţia generală privind desfăşurarea activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă.

Pentru îndeplinirea mandatului stabilit atât prin actele normative, cât şi prin politicile guvernamentale din domeniul de competenţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al Judeţului Vâlcea, a exercitat atribuţii specifice în domeniile apărării vieţii, bunurilor şi mediului împotriva incendiilor şi dezastrelor, precum şi a realizării măsurilor de protecţie civilă şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.

Obiectivul fundamental al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al Judeţului Vâlcea se axează pe creşterea performanţelor proprii şi ale subunităţilor de intervenţie, prin eficientizarea acţiunilor de intervenţie în situaţii de urgenţă, în scopul alinierii la standardele în domeniu, impuse de statutul României de ţară membră a Uniunii Europene.

Principalele direcţii de acţiune pentru anul 2022 ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al Judeţului Vâlcea  au vizat, atât creşterea capacităţii de răspuns, cât şi dotarea cu tehnică, aparatură şi echipamente de intervenţie.

Pentru anul 2022, scopul principal al tuturor activităţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al Judeţului Vâlcea şi al subunităţilor de intervenţie a fost reducerea timpului de intervenție și creşterea nivelului de pregătire a personalului în vederea creării premiselor de eficientizare a activităţilor de protecţie şi salvare a vieţii cetăţenilor, proprietăţii şi mediului în faţa dezastrelor, iar DIRECŢIILE PRIORITARE DE ACŢIUNE sunt:

 1. Creşterea rolului de autoritate de stat a instituţiei şi sporirea nivelului de securitate al cetăţeanului, îmbunătăţirea continuă a nivelului de protecţie a persoanelor, patrimoniului cultural naţional şi a bunurilor materiale.
 2. Creşterea nivelului de eficienţă a administraţiei publice locale în prevenirea şi gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă specifice localităţilor.
 3. Reducerea numărului de incendii la locuinţe / gospodării cetăţeneşti, de pierderi de vieţi omeneşti cât şi a impactului produs de acestea.
 4. Creşterea ponderii activităţilor pe linie de avizare/ autorizare pentru reducerea obiectivelor puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu.
 5. Reducerea riscurilor de producere a dezastrelor la nivelul comunittăţilor locale.
 6. Sporirea nivelului de competenţă a inspectorilor şi creşterea nivelului de calitate a activităţii preventive.
 7. Eficientizarea controlului SVSU / SPSU, corelarea şi adoptarea criteriilor de performanţă ale acestora cu condiţiile socio-economice existente la nivel judeţean.
 8. Creşterea capacităţii operaţionale şi îmbunătăţirea calităţii misiunilor executate în folosul populaţiei prin reducerea impactului efectelor situaţiilor de urgenţă.
 9. Armonizarea cadrului legislativ care reglementează competenţele în domeniul situaţiilor de urgenţă.
 10. Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare.
 11. Asigurarea cu resurse umane şi starea disciplinară. Reconsiderarea statutului pompierului/lucrătorului din ISU.
 12. Perfecţionarea pregătirii profesionale continue a personalului. Prevenirea şi combaterea corupţiei.
 13. Dezvoltarea şi consolidarea politicii de securitate pe linia protecţiei informaţiilor clasificate şi activităţii de secretariat.
 14. Asigurarea asistenţei juridice.
 15. Managementul comunicării. Creşterea transparenţei şi consolidarea imaginii instituţiei.
 16. Dezvoltarea sistemului de control intern şi managementul riscurilor.
 17. Analiza pregătirii de mobilizare.
 18. Revizuirea „Registrului de Riscuri” la nivelul inspectoratului.
 19. Analiza activităţilor de control desfăşurate la structurile inspectoratului.
 20. Inventarierea bunurilor materiale din rezervele proprii de mobilizare.
 21. Inventarierea bunurilor materiale din patrimonul unității.

III. MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUȚIONALE

3.1. EFICIENTIZARE STRUCTURALĂ

Pentru îmbunătățirea activității de monitorizare și coordonare a situaților de urgență din zona de competență a inspectoratului, o parte din personalul din cadrul Centrului Operațional, inclusiv dispeceratul integrat ISU–SAJ își desfășoară activitatea într-un spațiu comun, amenajat astfel încât să asigure accesul rapid a factorilor de decizie în punctul de comandă.

În vederea optimizării activităţilor de gestionare a situaţiilor de urgenţă punctul de comandă al inspectoratului are la dispoziție o serie de platforme (aplicații) informatice cu rol de informare, raportare atât pe verticală cu eșalonul superior cât și pe orizontală cu instituțiile deconcentrate și membrii ai Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

3.2. RESURSE UMANE

Activitatea de management resurse umane s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu cerinţele impuse pentru realizarea la termen a tuturor obiectivelor privind gestiunea resurselor umane, dinamica de personal, recrutarea candidaţilor pentru instituţiile militare de învăţământ, emiterea ordinelor de personal, starea şi practica disciplinară şi alte activităţi specifice serviciului.

În perioada analizată, procentul de încadrare al inspectoratului a fost foarte bun.

         În aceeaşi perioada, în cadrul inspectoratului s-au produs următoarele modificări de personal:

 • au trecut în rezervă / retragere /mutați la alte unități / alte situații: 43;
 • s-au încadrat din sursă externă / au trecut în corpul ofiţerilor / mutări de la alte inspectorate sau alte arme 49.

În anul 2022, s-a desfășurat o sesiune de recrutare pentru instituţiile militare de învăţământ, astfel:

Facultatea de Pompieri :

 • Candidaţi recrutaţi – 5;
 • Candidaţi admişi – 1.

Şcoala de subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă – Boldeşti

 • Candidaţi recrutaţi 56;
 • Candidaţi admişi 15.

3.2.1.Situaţia stării şi practicii disciplinare.

RECOMPENSE

Înaintări în grad înainte de expirarea stagiului  – 20

Acordarea de distincții onorifice – 2

SANCŢIUNI

În perioada analizată au fost aplicate 9 sancţiuni disciplinare.

3.2.2.Prevenirea riscurilor profesionale şi protecţia lucrătorilor. 

Organizarea activităţii pe linia prevenirii riscurilor profesionale şi protecţiei lucrătorilor a urmărit cunoaşterea şi respectarea legislaţiei în vigoare în acest domeniu pentru prevenirea accidentelor pe timpul desfăşurării misiunilor.

În anul 2022, la nivelul inspectoratului au fost executate un număr de 7 controale tematice pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, urmărindu-se depistarea şi înlăturarea stărilor de pericol constatate, precum si luarea unor măsuri de prevenire a acestora.

În anul 2022 unitatea nu s-a înregistrat cu accidente de muncă.

3.2.3. Activitatea de asistenţă psihologică

S-a urmărit asigurarea suportului psihologic, monitorizarea problemelor de natură psihologică a personalului, aplicarea de teste specifice şi interviuri psihologice individuale la solicitarea psihologului sau la solicitarea cadrelor, la apariţia unor comportamente dezadaptative la locul de muncă sau în funcţie de nevoi.  Au fost organizate şi desfăşurate activităţi de pregătire psihologică a cadrelor prin susţinerea temelor de pregătire psihologică la sesiunile de formare profesională. Evaluarea psihologică periodică a fost realizată cu ajutor unui psiholog din cadrul ISU Sibiu, deoarece psihologul unității noastre este în concediu de creștere copil.

3.3. RESURSE FINANCIARE

Volumul şi structura bugetului anului 2022 la ISU “General Magheru” al Judeţului Vâlcea la Capitolul 61.05.00 „Protecţia civilă şi paza contra incendiilor”,  se prezintă astfel:

-mii lei-

CLASIFICATIA                               BUGETARA  BUGET

total 2022

CREDITE

31.12.2022

 

PLĂȚI

31.12.2022

 

SOLDURI

31.12.2022

   
0 1 2 3 4=2-3
CAP. 61.05 A 50.792.020,00 50.779.015,00 50.778.023,18 991,82
TITLUL I 48.535.800,00 48.522.900,00 48.522.900,00 0,00
TITLUL II 2.115.000,00 2.115.000,00 2.114.008,18 991,82
TITLUL VII 0,00 0,00 0,00 0,00
TITLUL X 0,00 0,00 0,00 0,00
TITLUL XI 1.020,00 1.020,00 1.020,00 0,00
TITLUL XV 140.200,00 140.095,00 140.095,00 0,00

 

3.4. RESURSE LOGISTICE

3.4.1.Managementul resurselor logistice

Pentru asigurarea unui răspuns adecvat în cazul unui dezastru major sau pentru  gestionarea situaţiilor de urgenţă de amploare, în anul 2022, inspectoratul a fost dotat cu următoarele mijloace de intervenție:

– 1 complet Autospecială de transport victime multiple;

– 1 complet Autospecială Pirotehnică;

– 1 complet Autospecială de stingere cu apă și spumă 10000 litri;

– 1 complet Container suport logistic al intervenției-Cazarmament;

– 1 complet Ventilator defsumare (achiziție prin Consiliul Județean Vâlcea);

– 1 complet Autoturism de serviciu marca Skoda Kodiaq (achiziție prin Consiliul Județean Vâlcea);

– 1 coplet Dronă (achiziție prin Consiliul Județean Vâlcea);

– 3 complete Sonar Humminbird, (achiziție prin Consiliul Județean Vâlcea);

– 5 complete Camere de Termoviziune, (achiziție prin Consiliul Județean Vâlcea);

– 1 complet Autoturism ISUZU + Remorcă echipat cu instalație de stins incendii, (achiziție prin Consiliul Județean Vâlcea);

– 2 complete Container de apă Abroll 12000 de litri, (achiziție prin Consiliul Județean Vâlcea);

– 1 buc. Motopompă pentru stingerea incendiilor, (achiziție prin Consiliul Județean Vâlcea);

– 2 buc. Remorcă cisternă transport apă 1500 de litri, (achiziție prin Consiliul Județean Vâlcea).

Din punct de vedere al menținerii în stare de operativitate a tehnicii de intervenție din dotare, în special a ambulanțelor SMURD, s-au întreprins permanent activități pentru remedierea defecțiunilor survenite și reintroducerea în intervenție.

Având în vedere prevederile Tabelei de Înzestrare a inspectoratului actualizată, timpul de scoatere din intervenție a unei autospeciale de stingere și/sau de prim ajutor au scăzut semnificativ, din următoarele motive:

 • La nivelul fiecărei subunități există în intervenție 3 ambulanțe SMURD tip B2 și câte 2 de rezervă.
 • La nivelul fiecărei subunități există câte o rezervă operativă pentru autospecialele de stingere a incendiilor.

În anul 2022, s-au efectuat lucrări de reparaţii de întreţinere în valoare de 63.468,80 lei.

 

3.4.2. Managementul achizițiilor publice

Achiziţionarea de produse, servicii şi lucrări s-a realizat în baza bugetului de cheltuieli şi a necesităţilor obiective identificate la nivelul inspectoratului şi materializate în referatele de necesitate ale  compartimentelor de specialitate.

                

TITLUL II  –  BUNURI ŞI SERVICII Nr.
ACHIZIŢII DIRECTE 285
CONTRACTE SUBSECVENTE

((în baza acordurilor – cadru încheiate de  M.A.I. şi  ONAC)

9

 

 

 • Alte tipuri de contracte:

  – 1 contract de prestări servicii de protecţie informatică antivirus şi antimalware;

  – 1 contract  de prestări de servicii de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie și 5 acte adiţionale;

  – 4 acorduri – cadru  de prestări de servicii  de inspecție tehnică periodică pentru vehicule;

– 1 contract expertiză tehnică și audit energetic clădiri;

– 1 contract servicii de proiectare.

 

 

 1. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL DE COMPETENȚĂ
  • ÎN DOMENIUL OPERAȚIONAL

4.1.1. Activitatea centrului operaţional judeţean

 

În vederea îndeplinirii misiunilor de răspuns ce revin inspectoratului s-a acționat pentru aplicarea coerentă și unitară a reglementărilor pe linia planificării, organizării, pregătirii și coordonării activităților de intervenție specfice servicilor de urgență profesioniste, care, îmreună cu cele voluntare și private pentru situații de urgență, populația și/sau personalul de pe locul de muncă au acționat la 9406 de acțiuni și misiuni, în medie 25,76 pe zi, defalcate pe tipuri de intervenție astel:

 

 

 

 

 

 

6548  CAZURI S.M.U.R.D. 381

INCENDII

556

INCENDII VEGETAŢE USCATĂ ŞI ALTELE

1375

ALTE SITUAŢII

DE URGENŢĂ

150 ASISTENŢĂ  PERSOANE 193

ACŢIUNI PENTRU

PROTECŢIA COMUNITĂŢII

139

DEPLASĂRI FĂRĂ INTERV.

31

ALARME FALSE

145

ÎNTORS DIN DRUM

 
 
69,61% 4,05%

 

5,91%

 

14,61%

 

1,6%

 

2,05%

 

 

3,34%

 

 
  SITUAŢIA COMPARATIVĂ A INTERVENŢIILOR

 

 

 

 

 

Serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă au participat la 329 intervenţii. Participarea serviciilor voluntare şi private la acţiunile de intervenţie reprezintă 11.61% în ceea ce priveşte totalul intervenţiilor desfăşurate (în creştere cu 106,2 % faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut când au participat la 161 intervenţii), iar în ceea ce priveşte totalul intervenţiilor la care au intervenit singure, în creştere cu 45,45%, de la 11 în 2021 la 16 în 2022

 

 

 

 

 

  ACŢIUNI DE SALVARE PE TIMPUL INTERVENŢIILOR
607 persoane salvate

(570 adulti, 37 copil)

 

432 animale salvate (dintre care 94 păsări)
9406 intervenţii
Bunuri protejate

în valoare de peste

88.543.000 lei

6562 persoane

asistate

           

3,73 %

din total interv.

 

3,12 %

din total interv.

 

           

  INCENDII
4,05 %

din total interv.

 

 

 

GENERALITĂŢI

În  anul 2022, în zona de competenţă a inspectoratului au avut loc 381 incendii (în medie 1,04 pe zi), faţă de 309 incendii produse în anul 2021, în creștere cu 23,3%.

Serviciile profesioniste au participat singure la 281 incendii (74,54% din totalul incendiilor).

Pe timpul intervenţiilor la incendii s-au înregistrat 26 persoane rănite și 7 persoane decedate, au fost protejate bunuri şi instalaţii în valoare de peste 88.543.000 lei şi au fost distruse bunuri în valoare de 8.822.500 lei.

Rata incendiilor a fost de 102,5 la suta de mii de locuitori, respectiv 66,09 la mia de kilometri pătraţi.

 

Din totalul incendiilor, 79,00 % s-au produs la gospodăriile populaţiei (locuinţe, anexe gospodăreşti depozite furaje), iar 21,00 % în alte domenii.

Faţă de anul 2021 se remarcă o creştere procentuală a ponderii incendiilor la gospodăriile populaţiei cu 37,44%.

 

SITUAŢIA INCENDIILOR LA LOCUINŢE/GOSPODĂRII CETĂŢENEŞTI

În perioada analizată s-au înregistrat 316 incendii la locuinţe-gospodării cetăţeneşti (în medie 0,86 pe zi),  în creştere cu 2,26% față de anul precedent când s-a înregistrat o pondere de 0,84 în medie pe zi.

 

  INCENDII DE VEGETAŢIE USCATĂ ŞI ALTELE
5,91 %

din total interv.

 

    +158,40%

 

Anul 2021

351

Incendiu veg. uscată şi altele

 

Anul 2022

556

Incendiu veg. uscată şi altele

 

 

 

 

În anul 2022 s-au desfăşurat un număr de 556 intervenţii la mirişti, vegetație uscată, gropi de gunoi şi altele.

Serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă au participat în cooperare cu serviciile profesioniste la 203 incendii de vegetaţie uscată (36,51% din totalul incendiilor de vegetaţie uscată).

Serviciile profesioniste au participat singure la 338 incendii de vegetaţie uscată (60,79% din totalul incendiilor de vegetaţie uscată).

 

ALTE SITUAŢII DE URGENŢĂ

În perioada analizată s-au înregistrat 1375 intervenţii pentru alte situaţii de urgenţă (în medie 3,76pe zi). Comparativ cu anul 2021, numărul acestora  a scăzut (1735 în 2021).

Aceste intervenţii s-au manifestat astfel:

 • Epidemii: 617;
 • Inundaţii: 19;
 • Evenimente publice de amploare care pot genera situaţii de urgenţă: 61;
 • Contaminări de culturi vegetale și animale: 1;
 • Alunecări și prăbușiri de teren: 0;
 • Fenomene meteorologice periculoase: 17;
 • Asanarea teritoriului de muniţie: 6;
 • Alte intervenţii: 449.
 • Asitență medicală de urgență/prim ajutor calificat: 30;
 • Descarcerare:13;
 • Asistența persoanelor: 150;
 • Protecția mediului: 2;

 

ASISTENŢA PERSOANELOR

În perioada analizată, în zona de competenţă s-au înregistrat 150 intervenţii pentru asistenţa persoanelor, în medie 0,41 intervenţii pe zi, reprezentând 5,24 % din numărul total de intervenţii, în scădere cu 0,66% faţă de anul 2021, când s-au înregistrat 151 astfel de intervenţii.

 

ACȚIUNI PENTRU PROTECȚIA COMUNITĂȚII

În perioada analizată s-au înregistrat 627 acțiuni pentru protecția comunității. Comparativ cu anul 2021, numărul acestora a crescut de la 375 în 2021 la 627 în 2022.

Aceste acţiuni s-au manifestat astfel:

 

Activitatea pe linie de înştiinţare, avertizare, alarmare şi evacuare a populaţiei

 

În anul 2022, au fost planificate conform Planului de Pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în judeţul Vâlcea în anul 2022, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 94 din 28.01.2022, un număr de 24 antrenamente bilunare de întiinţare-alarmare cu 89 de comitete locale pentru situaţii de urgenţă şi 6 operatori economici, acestea fiind desfăurate în totalitate.

Au fost planificate și executate un număr de 42 de exerciții de alarmare publică.

Pentru avertizarea și alarmarea populației despre posibilitatea producerii sau producerea unor situații de urgență, au fost transmise un număr  de 32 alerte prin sistemul RO-ALERT.

 

Activitatea pe linie de asanare pirotehnică şi adăpostirea populaţiei

În perioada supusă evaluării au fost desfăşurate 6 misiuni de asanare a muniției descoperite în județul Vâlcea.

Pe durata misiunilor au fost descoperite un număr de 7 muniții, 3 grenade de mână defensive, 2 proiectile și două focoase.

În anul 2022 au fost executate verificări la toate adăposturile de protecţie civilă publice şi private din judeţul Vâlcea, în vederea cunoaşterii situaţiei concrete a stării acestora şi a posibilităţii de utilizare în situaţii de necesitate.

Au fost verificate împreună cu reprezentanţii autorităţilor locale cât şi a operatorilor economici un număr de 91 adăposturi de protecţie civilă şi 2 puncte de comandă existente la nivelul județului, iar neregulile identificate au fost comunicate instituţiilor în administrarea cărora se află, în vederea remedierii neregulilor constatate.

Au fost identificati în teren și instruiți privind modul de comportare la descoperirea elementelor de muniție un număr de 11 operatori economici care colectează deșeuri metalice de la populație.

 

Activitatea pe linie de Protecţie CBRN

În anul 2022 la nivelul zonei de competență s-au înregistrat un număr de 32 intervenții pe linie C.B.R.N. (monitorizare, cercetare şi prelevare probe).

4.1.2. Activitatea de pregătire a personalului pentru intervenție și reziliența comunităților

Pregătirea continuă a personalului inspectoratului.

În conformitate cu Ordinul domnului inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgență nr. 3/IG din 22.03.2021, anexa nr. 1, în baza căruia s-a întocmit Ordinul Inspectorului Şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”General Magheru” al Județului Vâlcea nr. 3/21/I-VL din 29.03.2021 privind organizarea şi desfășurarea formării profesionale continue a personalului operativ din subunitățile de intervenţie ale inspectoratului, în anul 2022 categoriile de pregătire au fost pregătirea de specialitate, tragerile cu armamentul și educaţia fizică.

Formarea profesională continuă, fără scoatere de la locul de muncă, pe post, a personalului operativ este realizată prin programe pe categorii de pregătire, astfel:

 1. pregătire de specialitate;
 2. tragerile cu armamentul;
 3. educație fizică.

Pregătirea specială în bazele de pregătire şi centrele de formare sau antrenamen, a cuprins planificarea la pregătirea în poligoane / centre și/sau centre de antrenament ale IGSU, un număr de 86 cadre.

Tragerile cu armamentul individual se execută conform prevederilor OMIRA nr. 485 din 19.05.2008 şi a OIG nr. 1147/IG din 30.10.2008  pe baza planificării din ordinul de pregătire al inspectorului şef, în măsura asigurării resurselor necesare. În anul 2022 nu s-au executat trageri.

Scafandrii, alpiniști, conductor câine.

Pe funcția de scafandru sau subofițer operativ principal (scafandru autonom) din cadrul unității noastre sunt încadrate  cinci cadre militare, dintre care unul singur este brevetat. La nivelul unitații mai sunt brevetați doi subofițeri, dar care sunt încadrați pe alte funcții.

În conformitate cu Ordinul domnului inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 4014/IG din 30.03.2022, privind organizarea şi desfăşurarea formării profesionale continue a personalului operativ din subunităţile de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste- ISU 06/2022, anul acesta vor participa la stagiul de perfecţionare pentru menţinerea competenţelor şi trecere într-o clasă superioară a alpiniştilor trei cadre militare din cadrul inspectoratului nostru. Menționam faptul că pe funcția de alpinist mai sunt încadrate șase cadre militare care nu au curs specific,acestea fiind propuse la cursul de inițiere.

Începând cu data de 05.07.2018,  avem în dotare un câine rasa ciobănesc german primit de la Centrul Chinologic ,,Dr. Aurel Greblea’’ Sibiu pentru căutare-salvare, care avea  vârsta de 2 ani și 8 luni, momentat se află în proces de dresaj.

Educație fizică

Activitatea pe linie de educaţie fizică şi sport, în  anul 2022, în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Magheru” al judeţului Vâlcea, s-a desfăşurat în conformitate cu principiile şi cerinţele O.M.A.I. 154 din 03.03.2004 şi O.I.G.S.U  nr. 1535/I.G. din 28.12.2018, angrenând în aceste activităţi, întregul efectiv de cadre.

 

Repartiţia orelor alocate educaţiei fizice pentru personalul unităţii noastre, pe categorii de solicitare fizică este următoarea:

(1) La categoria de solicitare fizică normală, pentru care se aloca 4 ore/ săptămână, se încadrează următorul personalul din cadrul inspectoratului:

 • personalul încadrat la reședința unității (care își desfășoară activitatea la program de 8 ore sau în ture de serviciu:
 • personal din cadrul subunităţilor de intervenţie (care nu își desfășoară activitatea în ture):
 • comanda subunităților de intervenție (ofițeri cu atribuții de coordonare a intervenției);

– personalul din suportul operativ al subunității (maistrul principal I- gr.2/ subofițer tehnic principal, subofiţer administrativ principal) din cadrul subunităţilor de intervenție.

(2) Personalul operativ din cadrul subunităţilor de intervenţie ale inspectoratului, se încadrează la categoria de solicitare fizică accentuată, pentru care se alocă 6 ore de pregătire/săptămână (2 ore / tură).

Pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a autorităților, personalului servicii voluntare / private, inspectorilor de protecție civilă, cadrelor tehnice, elevilor:

În luna februarie 2022, s-a întocmit “Planul județean de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2022”, aprobat prin ordinul prefectului nr. 94/28.02.2022, şi s-au desfăşurat activităţi pentru întocmirea şi aplicarea acestuia.

S-au verificat şi avizat 97 de planuri de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă, astfel:

    Pregătirea personalului cu funcții de conducere din administrația publică locală.

În anul 2022 pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a reprezentanților instituțiilor prefectului și a personalului cu funcții de conducere și atribuții în domeniul situațiilor de urgență din administrația publică locală, servicii descentralizate și deconcentrate s-a executat în conformitate cu Ordinul Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nr. 4000/IG din 03.01.2022.

         Situația cu prezența se află în tabelul de mai jos:

Nr.

crt.

Funcția Curs Planificați Prezenți Absenți %
1. Viceprimar comuna Curs 17 14 3 82%
2. Primar oraș Curs 2 1 1 50%
3. Viceprimar municipiu/oraș Curs 2 2 0 100%
4. Primar comună Curs 12 5 7 42%
5. Secretati municipii și orașe Curs 3 1 2 33%
6. Secretari Comună Curs 10 5 5 50%
T O T A L 46 28 18 61%

 

În perioada 24-26.06.2022, împreună cu specialiști din cadrul Inspecției de Prevenire, s-a desfășurat în localitatea Brezoi, o acțiune de instruire a cetățenilor  cu ajutorul Centrului mobil de instruire a populației pentru situații de urgență la care au participat un număr de 875 de persone. Acțiunea s-a desfășurat în cadrul evenimentului Bikers For Humanity unde s-au reunit motocicliști din toată țara.

 

Pregătirea și recrutarea voluntarilor

În decursul anului 2022 în conformitate cu O.I.G. nr. 1516/IG din 21.06.2018, privind modificarea şi completarea Ordinului Inspectorului General nr. 211/IG din 06.05.2016, pentru aprobarea Instrucțiunilor privind organizarea şi desfășurarea activității de voluntariat în cadrul Inspectoratelor pentru situații de Urgență Județene/București-Ilfov, s-a desfășurat Campania ,,Salvator din Pasiune’’. Tot în această perioadă, doi voluntari și-au încheiat activitatea în unitatea noastră, un voluntar s-a mutat la ISU Sibiu în timp ce a doua persoană și-a schimbat domiciliul în altă țară, iar un alt voluntar și-a reluat activitatea fiind reactivat datorită faptului că la momentul reactualizării contractelor s-a aflat în străinătate pentru o perioadă mai îndelungată.

Astfel la sfârșitul anului înregistrând un număr de 43 de voluntari activi care au participat la un număr de 949 de misiuni.

 

Organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale ale serviciilor profesioniste, voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă.

În data de 10.06.2022, a avut loc etapa judeţeană a concursurilor profesionale ale Serviciilor Voluntare şi Private pentru Situaţii de Urgenţă constituite la localităţi şi la operatori economici din judeţ la care a participat un număr de 4 servicii si anume:

Situaţia clasamentului general se prezintă astfel:

La S.V.S.U.:         Locul I                   oraşul Călimăneşti;

Locul II oraşul Băile Olăneşti;

La S.P.S.U.:          Locul I        S.P.S.U. al S.C. Chimcomplex S.A.;

Locul II   S.P.S.U. al S.C. C.E.T. Govora S.A

 

 • ÎN DOMENIUL PREVENTIV

III.1. ÎN DOMENIUL ACTIVITĂŢII PREVENTIVE

 • AVIZE
  • Avize securitate la incendiu:            emise:        67               respinse: 57
  • Avize protectie civila:            emise:        6                respinse:   2
  • Transporturi de deșeuri periculoase emise:  83                  respinse: 0
 • AUTORIZATII
 • Autorizatii securitate la incendiu: emise:          29              respinse: 45
 • Autorizatii protectie civila: emise:          0                respinse:   0
 • ACORDURI ORGANIZARE JOCURI DE ARTIFICII:    11
 • ACORDURI PENTRU COMERCIALIZAREA ARTIFICIILOR: 1
 • PUNCTE DE VEDERE (PUG, PUZ si PUD):    65
 • ASISTENTA TEHNICA DE SPECIALITATE: 241
 • PARTICIPARI IN COMISII:                                                                    116

 

 

CONTROALE DE PREVENIRE

În anul 2022 s-au executat 1256 controale de prevenire, la următoarele categorii de obiective:                       

 • Obiective investiții: 82;
 • operaratori economici: 665 din care inopinate 348;
 • instituţii: 252 din care inopinate 75;
 • construcţii hidrotehnice 22;
 • localităţii 155;
 • UAT-uri la primirea avertizărilor hidro-meteorologice 0;
 • SVSU individual 0;
 • SPSU individual 1;
 • obiective care nu intra sub incidența Legii nr. 59/2016 – 20;
 • obiective cu risc chimic altele decât SEVESO 3 din care inopinate 0;
 • inspecţii pe amplasament 7;
 • audituri de supraveghere 49.

 

MISIUNI DE COMBATERE ȘI LIMITARE A EFECTELOR PANDEMIEI COVID 19

Primele trei luni ale anului 2022, ca și anul precedent, a reprezentat o nouă provocare în gestionarea situațiilor de urgență generate de noul tip de risc – virusul SARS-COV 2, activitatea preventivă înregistrând limitări în planificarea și organizarea activităților de prevenire a incendiilor și reorientarea acesteia în corelare cu situația operativă pentru acțiuni cu specific preventiv  pentru combaterea și limitarea efectelor generate de pandemia COVID 19.

Astfel, s-au executat 192 misiuni de verificare a măsurilor stabilite în Legea 55/2020, din care 180 în comun cu alte instituții: DSP, DSVSA, IPJ, IJJ, ITM, etc și 12 independent.

S-au aplicat 12 sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală sau măsurile de carantină/izolare, astfel:

 • amenzi12, în cuantum de 500 lei;

CONSTATAREA ŞI SANCŢIONAREA DEFICIENȚELOR

 • Deficienţe constatate: 6131
 • Deficiențe soluţionate: 525
 • Sancționate: 4913

 

 SANCŢIUNI  CONTRAVENȚIONALE

Pe timpul activităților de prevenire (controale, misiuni, verificări, etc) au fost aplicate 4924 sancţiuni, din care:

 • Amenzi – 625 în cuantum de 200 lei
 • Avertismente 4399

SOLUŢIONAREA PETIŢIILOR ȘI A SESIZĂRILOR

În anul 2022 au fost soluționate 66 de petiții și sesizări, astfel:

 • în domeniul apărării împotriva incendiilor: 58
 • în domeniul avizare – autorizare: 6
 • alte domenii: 2

 

EXERCIȚII DE SIMULARE A UNEI SITUAȚII DE URGENȚĂ

În anul 2022 s-au desfășurat, 928 exerciții de simulare, astfel:

 • Exercitii de alarmare, evacuare si interventie la locul de munca: 880
 • Exercitii în situatii de protectie civila (inundații, cutremur, etc): 48

 

ACTIVITATEA DE INFORMARE PREVENTIVĂ

În perioada de referință s-au executat următoarele activități de informare preventivă:

 • Materiale de informare preventivă (pliante, afise, brosuri, flyere) editate de Inspecția de Prevenire si avizate de I.G.S.U în vederea diseminării: 12
 • Mass media: 970 materiale de informare preventivă, din care: 190 articole în presa scrisă, 286 emisiuni radio, 326 emisiuni TV, on-line 168
 • Acţiuni de informare preventivă (instruiri, lecţii, puncte mobile şi fixe de informare preventivă, exerciţii, Ziua Portilor Deschise) –

În anul 2022, s-au următoarele campanii  de informare și pregătire a populației, astfel:

 • CAMPANIA NAȚIONALĂ DE INFORMARE ȘI PREGĂTIRE „NU TREMUR LA CUTREMUR”, in vederea conştientizării, informării şi pregătirii populaţiei pentru a reacţiona corect în situaţia producerii unui cutremur.
 • CAMPANIA NAȚIONALĂ DE INFORMARE ȘI EDUCARE „RISC”, în vederea diseminării în rândul tinerilor, adulților și copiilor, a mesajelor preventive ale celor patru proiecte ale campaniei – RISC – Renunță! Improvizaţiile Sunt Catastrofale, Siguranța nu e un joc de noroc, Scăpări de gaze și Mai bine previi decât să nu fii! precum și pentru atingerea obiectivului acesteia, acela de reducere a numărului de incendii și explozii la locuințele unifamiliale și multifamiliale.

Diseminarea indoor/outdoor a mesajelor preventive ale campaniilor s-a materializat prin toate mijloacele avute la dispoziția inspectoratului, respectiv: puncte de informare preventivă în centrele comerciale sau în locuri cu aglomerări de persoane, afişarea materialelor de informare în autobuze, microbuze si alte mijloace de transport în comun, puncte mobile de informare preventivă, instruiri cu autorităţile locale, lecții deschise/exerciții de simulare a unui cutremur la unitățile de învățământ, etc.

 

 1. SUPORT DECIZIONAL

 

5.1. SISTEMUL DE COMUNICAȚII ȘI INFORMATICĂ

În anul 2022 a fost asigurat suportul informaţional destinat atât exercitării comenzii şi coordonării forţelor proprii pe timpul acţiunilor de intervenţie cât şi cooperarea, înştiinţarea şi transmiterea comunicărilor speciale cu privire la situaţiile de urgenţă către autorităţile publice locale.

Resursele IT sunt depășite din punct de vedere fizic și moral în proporție de 60%. Un pas important a fost făcut pe această linie achiziționându-se: 1 stație de lucru portabilă rigidizată, 11 stații de lucru fixe, 2 multifuncționale color A3.

5.2.ACTIVITATEA DE SECRETARIAT ŞI DOCUMENTE CLASIFICATE

În perioada analizată s-au înregistrat 46611 documente, fiind înregistrate în medie 186 de documente pe zi.

 

5.3. ACTIVITATEA PE LINIA PROTECŢIEI INFORMAŢIILOR

În domeniul protecţiei informaţiilor au fost vizate următoarele priorităţi:

 • protecţia fizică a documentelor şi informaţiilor clasificate;
 • protecţia personalului privind accesul la informaţii clasificate;
 • protecţia prin măsuri procedurale, fiind întocmit şi înaintat spre aprobare noul programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate deţinute de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă al judeţului iaşi;
 • relaţionarea cu autoritatea desemnată de securitate, pe linia protecţiei informaţiilor clasificate şi acordarea sprijinului, reprezentanţilor acesteia, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul/revalidarea accesului la informaţii clasificate.

În anul 2022 unitatea nu s-a înregistrat cu incidente de securitate.

5.4. DOMENIUL JURIDIC ŞI CONTENCIOS

În cadrul Structurii Juridic s-au desfăşurat o serie de activităţi specifice, în conformitate cu O.M.A.I. nr. 107 din 2017, privind asitența juridică în Ministerul Afacerilor Interne, precum și în unitățile, structurile și instituțiile subordonate şi a tuturor celorlalte actele normative.

Unitatea a fost reprezentată la 38  termene de judecată având  înregistrate în prezent pe rolul instanţelor 10 dosare.

Activitatea de studierea a Monitoarelor Oficiale, imediat după publicarea acestora şi identificarea acelor acte normative cu incidenţă asupra activităţilor specifice unităţii şi informarea structurilor unităţii.

 • Studierea unui număr de 1378 de Monitoare Oficiale în vederea identificării actelor normative cu aplicabilitate în activităţile unităţii;
 • Identificarea unui număr de 39 de acte normative cu aplicabilitate, directă, indirectă sau informativă, în activităţile specifice unităţii noastre;
 • Informarea structurilor şi detaşamentelor despre apariţia actelor normative cu aplicabilitate asupra activităţilor inspectoratului, lunar, sau ori de câte ori s-a impus acest lucru, întocmind în acest sens 12 informări şi acordarea de consiliere de specialitate, din oficiu sau ori de câte ori aceasta a fost solicitată, pentru a evita aplicarea necorespunzătoare a prevederilor legale şi interpretarea corectă a acestora.

Activitatea de gestionare a documentelor specifice drepturilor omului şi normelor de drept umanitar

 • Gestionarea unui număr de 37 apeluri umanitare.

 

 1. COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ

 

6.1. ÎN PLAN INTERINSTITUȚIONAL

La nivelul structurii se cooperează interinstituțional, în principal cu Consiliul Județean Vâlcea. Cooperarea cu această instituție este una foarte bună în plan logistic, fapt ce contribuie la îndeplinirea misiunilor specifice prin dotarea cu echipamente și mijloace specifice.

Din bugetul anului 2022, pus la dispoziție de către Consiliul Județean Vâlcea, în sumă totală 1.616.000,00 lei, 458.000,00 lei au fost alocați la secțiunea de funcționare (titlul II – bunuri și servicii), iar 1.158.000,00 lei au fost alocați pentru investiții la secțiunea de dezvoltare (titlul XIII – active fixe).

 

 

VII. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII

 

 • INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE:

Permanent s-a urmărit îmbunătăţirea imaginii instituţiei, consolidarea încrederii populaţiei în instituţie şi formarea unei imagini omogene a intervenţiilor structurilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă.

Totodată s-a urmărit creşterea nivelului de înţelegere privind riscurile majore, respectiv la: cutremure, inundaţii, alunecări de teren, producerea unui accident major în care sunt implicate substanţele periculoase şi a capacităţii individuale de reacţie în situaţii de urgenţă pentru populaţia rurală şi urbană din judeţul Vâlcea.

8.2. RELAȚIA CU PUBLICUL:

Au fost primite în baza Legii 544 privind liberul acces la informaţii de interes public, în anul 2022: 285 solicitări, dintre care, 234 verbale şi 51 scrise, care au fost soluţionate în termenul legal.

 

8.3. PERCEPȚIA PUBLICĂ

Au fost elaborate şi transmise mass-media: 729 de materiale, susţinute  47  briefing-uri şi  153 activități publice.

Activităţile desfăşurate s-au materializat prin apariţia, în mass-media locală, a 1035 de articole, 550 de materiale TV şi 567 de materiale radio.

 

 

 

VIII. RISCURI 2022

Inspectoratul pentru Situații de Urgență “General Magheru” al județului Vâlcea, conform HG nr. 557/03.08.2016, este autoritate responsabilă cu rol principal pentru următoarele funcții de sprijin:

 • Înștiințare, avertizare și alarmare;
 • Recunoaștere și cercetare;
 • Căutare – salvare;
 • Descarcerare, deblocare căi de acces;
 • Protecția populației (evacuare, cazare, adăpostire, asigurare apă și hrană, alte măsuri de protecție);
 • Asistență medicală de urgență;
 • Localizarea și stingerea incendiilor;
 • Neutralizarea materialelor periculoase/explozive/radioactive;
 • Efectuarea depoluării și decontaminării CBRN.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență “General Magheru” al județului Vâlcea, conform HG nr. 557/03.08.2016, este autoritate responsabilă cu rol secundar pentru următoarele funcții de sprijin:

 • Comunicații și informatică;
 • Asigurarea transportului;
 • Asigurarea energiei pentru iluminat, încălzire și alte utilități;
 • Restabilirea stării provizorii de normalitate;
 • Acordarea de ajutoare de primă necesitate;
 • Acordarea asistenței sociale, psihologice și religioase
 • Implementare măsuri la epizootii grave și zoonoze, precum și la cele de natură fitosanitară.
 1. OBIECTIVE PENTRU ANUL 2023
 • Creşterea rolului de autoritate de stat a inspectoratului;
 • Sporirea nivelului de securitate al cetăţeanului și îmbunătăţirea continuă a nivelului de protecţie a persoanelor, patrimoniului cultural naţional şi a bunurilor materiale;
 • Creşterea nivelului de eficienţă a administraţiei publice locale în prevenirea și gestionarea riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă specifice localităţilor;
 • Reducerea numărului de incendii la locuinţe/gospodării cetăţeneşti, de pierderi de vieţi omeneşti, cât și a impactului produs de acestea;
 • Creşterea ponderii activităţilor pe linie de avizare/autorizare pentru reducerea obiectivelor puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu;
 • Reducerea riscurilor de producere a dezastrelor la nivelul comunităţilor locale;
 • Sporirea nivelului de competenţă a inspectorilor şi creşterea nivelului de calitate a activităţii preventive;
 • Eficientizarea activității S.V.S.U. / S.P.S.U., corelarea și adoptarea criteriilor de performanţă ale acestora cu condiţiile socio-economice existente la nivel judeţean;
 • Creşterea capacităţii operaţionale şi îmbunătăţirea calităţii misiunilor executate în folosul populaţiei prin reducerea impactului efectelor situaţiilor de urgenţă;
 • Armonizarea cadrului legislativ care reglementează competenţele în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 • Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare;
 • Asigurarea cu resurse umane;
 • Planificarea, organizarea şi executarea controalelor, verificarea reclamaţiilor şi petiţiilor, efectuarea cercetării administrative sau penale speciale, precum şi implementarea, dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • Dezvoltarea sistemului de control intern şi managementul riscurilor;
 • Analiza pregătirii de mobilizare;
 • Revizuirea „Registrului de Riscuri” la nivelul inspectoratului;
 • Analiza activităţilor de control desfăşurate la structurile inspectoratului;
 • Inventarierea bunurilor materiale din rezervele proprii de mobilizare;
 • Asigurarea respectării măsurilor de protecţia mediului, supraveghere tehnică şi metrologie;
 • Implementarea, dezvoltarea și modernizarea rețelelor de comunicații și informatică ale M.A.I.;
 • Colaborarea constantă, promptă şi obiectivă cu organele administraţiei publice judeţene şi locale, mass-media, atât locală, cât şi centrală, instituţii publice şi operatori economici importanţi (cu risc major,sursă de risc), pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă
 1. CONCLUZII

Având în vedere rezultatele obținute, greutăţile şi condiţiile în care inspectoratul şi-a desfăşurat activitatea, numeroasele misiuni/intervenții (coordonare activități CJCCI, transport materiale/personal medical/pacienți, decontaminare personal/mijloace de intervenție/spații, activități preventive, controale pentru verificarea modului de respectare a măsurilor impuse în context COVID, planificare, organizare, coordonare misiuni de transport și distribiție vaccin etc.) unde cadrele unității au fost angrenate pentru gestionarea pandemiei, apreciem că în anul 2022, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Magheru” al județului Vâlcea şi-a îndeplinit în condiții optime misiunile, sarcinile şi atribuţiile stabilite.

Întregul personal al instituției a depus eforturi pentru modelarea unei structuri performante care să asigure prevenirea, pregătirea și un răspuns optim în situații de urgență, realizarea unei capacități operaționale și de răspuns adecvate cerințelor, reducerea impactului efectelor situațiilor de urgență asupra comunităților și îmbunătățirii calității misiunilor executate în folosul populației.

Priorităţile Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Magheru” al județului Vâlcea includ activităţi pentru realizarea capacităţii operaţionale şi de răspuns necesare managementului situaţiilor de urgenţă, reducerii impactului factorilor de risc, asigurarea rezilienței populației și creşterea gradului de dotare pentru oferirea unui răspuns credibil și adaptat cerințelor în procesul de restabilire a stării de normalitate după dezastre.

 

COMPARTIMENTUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *