DISPOZIŢIA NR. 3941 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

379 0

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;

În temeiul prevederilor art.133, alin. (1) coroborate cu prevederile art.134, alin.(1), lit.a), alin. (3), lit.a) și ale art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

D I S P O Z I Ţ I E :

Art.1. (1) Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 30.05.2023, ora 10.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr.14.

(2) Ședința se va desfășura prin participarea fizică a membrilor Consiliului Local.

(3) Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, cu cel puțin o zi înaintea ședinței Consiliului Local, la ore diferite pentru fiecare comisie, urmând ca procesele-verbale și consemnarea avizelor să se redacteze în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședință a Primăriei.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării.

Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

– tuturor membrilor Consiliului Local.

 

                                                                       

           PRIMAR,                                                                                                                                                                          CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

       Mircia GUTĂU                                                                                                                                                                                       SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                                                                                                                                  jurist Ion DIDOIU 

 

 

Râmnicu Vâlcea, 24.05.2023


                                                     

ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI 3941 DIN DATA DE 24.05.2023

 PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 30.05.2023:

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 și nr.5.
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica ”Ion Dumitrescu” pentru anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Sport Club Municipal pentru anul 2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 5. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei, de la bugetul local, pentru organizarea în Municipiul Râmnicu Vâlcea a Concursului de Pian ”Academic Piano Competition” ediția a II-a, în perioada 25 – 27 noiembrie 2023, în colaborare cu Asociația Culturală ”Irina Șațchi” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general, pentru obiectivul de investiții ”Amenajare sens giratoriu strada Copăcelu, km 189 + 700”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Creșa medie, str. Morilor nr. 28, 28C, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea – utilități” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Creșa mare, punct Islaz Goranu, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea – utilități” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico- economici și a Devizului General actualizat pentru obiectivul de investițiii ”Arteră de circulație între Splaiul Independenței și strada Morilor, inclusiv pod peste râul Olănești”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului General Total și a Devizului General – Buget Local pentru obiectivul de investiții ”Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, jud. Vâlcea, Mun. Râmnicu Vâlcea, str. Știrbei Vodă nr. 111 A” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.4.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului total al investiției ”Înființarea și dotarea de insule ecologice digitalizate supraterane în Municipiul Râmnicu Vâlcea ” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.06.2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Filarmonicii ”Ion Dumitrescu” Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției Administrării Domeniului Public din cadrul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului nr. 307/16.05.2023 întocmit de expertul independent pentru posturile de membru în Consiliul de Administrație la societatea APAVIL SA și mandatarea reprezentantului Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la această societate – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexelor nr. 1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 22.01.2019 privind aprobarea ”Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiului Râmnicu Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 și nr.4.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. ”Construire locuință P+1E și împrejmuire proprietate, amplasament Mun. Rm. Vâlcea, strada Câmpului nr.80”, inițiator Cismaru Elena – inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. ”Lotizare în patru loturi pentru construire de locuințe unifamiliale și împrejmuire teren, amplasament: Mun. Rm. Vâlcea, strada Aurelian Sacerdoțeanu nr. 103”, inițiatori Zamfirescu Ion Olimpiu și Zamfirescu Maria-Nicoleta – inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. ”Transformare construcție existentă în spații de cazare – aparthotel, amplasament: Mun. Rm. Vâlcea, Calea lui Traian nr. 224 – 224 A”, inițiator SC Depal SRL – inițiator al proiectului de hotărâre Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.4.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării unei delegații a Municipiului Râmnicu Vâlcea la manifestările dedicate aniversării a 750 de ani de existență a orașului Kromeriz, Republica Cehă – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.2.
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 4.1 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din municipiul Râmnicu Vâlcea nr. 34764/18.09.2020 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 12. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de concesionare a terenului situat în strada Matei Basarab nr. 21, bl. 131, sc. A – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciul de transport public, precum și a unor anexe la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local efectuat cu autobuze și microbuze în municipiul Râmnicu Vâlcea, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 380/2018, cu modificările și completările ulterioare – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 2. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației unei părți din imobilul – construcții și teren aferent aparținând Seminarului Teologic Ortodox ”Sfântul Nicolae”, Râmnicu Vâlcea, în vederea transmiterii acesteia în folosința Mănăstirii Inătești – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3 și nr.5.
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în Municipiul Râmnicu Vâlcea 23205/26.06.2015, prin încheierea unui act adițional – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 4. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor amplasamente situate în zona Colonia Nuci, str. Caporal Hanciu – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare în Municipiul Râmnicu Vâlcea 29372/11.08.2020, prin încheierea unui act adițional – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 6. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu situat în incinta Dispensarului Medical Goranu – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.3.
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 117 din 26.04.2023 – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiei de specialitate nr.1.
 8. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției Poliției Locale – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiei de specialitate nr.1.
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea art.6 din Hotărârea Consiliului Local nr.105/2022 referitoare la asocierea Municipiului Râmnicu Vâlcea cu alte unități administrativ – teritoriale în vederea înființării Asociației Turistice ”Descoperă Vâlcea” – inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.3.
 10. Întrebări, interpelări și informări.

 

              PRIMAR,                                                                                                                                                                                  SECRETAR GENERAL,                              

           Mircia GUTĂU                                                                                                                                                                                     Ion DIDOIU   

 

Întocmit Serv. APL,

Articole asemănătoare

Scrie un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *